Listopad 2014 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich

24 listopada Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku.
Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadzi zmiany w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy będzie możliwe jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie.
To na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek oceny, czy warunki wskazane w orzeczeniu lekarskim nowego pracownika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyłączeniu z tej reguły będą podlegały osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Nowe zasady opodatkowania klientów bankowych czyli CASHBACK

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o PIT, inaczej niż dotychczas opodatkowany będzie zwrot pieniędzy na rzecz klienta, czyli tzw. cashback.

Ministerstwo Finansów zrezygnuje z rozliczenia tych przychodów według skali podatkowej na rzecz opodatkowania ryczałtowego. Pojawią się więc nowe obowiązki dla płatników.

W przypadku świadczenia cashback podmiot nabywający jakiś produkt (towar lub usługę) uprawniony był do uzyskania z tytułu określonych działań zwrotu kwoty pieniężnej, wydatkowanej zgodnie z regulaminem promocji (np. zwrot za zakupy). Z reguły kwota zwrotu mieściła się w ramach tzw. sprzedaży premiowej i nie mogła przekroczyć 760 zł.

O to, czy świadczenia z tytułu cashback mieszczą się w kategorii sprzedaży premiowej przedsiębiorcy toczą spór z fiskusem już od dawna. Ten ostatni stoi na stanowisku, że cashback uznać należy na przysporzenie majątkowe po stronie klienta. W konsekwencji powinien on je wykazać w deklaracji rocznej i opodatkować…

Takie stanowisko powoduje powstanie obowiązków zarówno po stronie klienta, jak i przedsiębiorców (np. banków). Zgodnie z art. 42a ustawy o PIT z końcem lutego ci ostatni zobowiązani są sporządzić i przekazać podatnikowi oraz organowi skarbowemu deklarację PIT-8C.

Podatnik – klient zobowiązany jest natomiast rozliczyć wykazać cashback na zasadach ogólnych – i rozliczyć go według skali podatkowej w swojej deklaracji PIT. Przychód powinien wykazać w ramach tzw. innych źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Od roku 2015 cashback rozliczany będzie ryczałtowo, podatkiem według stopy 19%, niezależnie od wartości uzyskanego zwrotu. Taką formę rozliczenia stosować będzie się do kwot z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Oznacza to, że podatek pobierany będzie przy wypłacie cashback, a podatnik – klient nie będzie zmuszony wykazywać go w swojej deklaracji rocznej. Na płatniku natomiast spocznie obowiązek wykazania świadczenia nie tak jak miało to dotychczas w PIT-8C, lecz w PIT-8AR. Podatek przekazany musi zostać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu wypłaty cashback. Deklarację PIT-8AR natomiast płatnik prześle do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym. Nie trafi ona jednak jak dotychczas do podatnika, a jedynie do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla klienta banku lub instytucji rozliczającej cashback.

Podatek od nieruchomości – zmiany rok 2015

Minister Finansów przedstawił pakiet zmian podatkowych, jakie mają obowiązywać od stycznia 2015 roku. Zmiany nie ominą podatku od nieruchomości.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów Mateusza Szczurka od przyszłego roku możemy spodziewać się zmian w płatnościach podatku od nieruchomości.  Aktualne zasady opłacania podatku od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 nr 95 poz. 613). Zgodnie z art. 6 ust. 7 wspomnianej ustawy podatek ten można opłacać jednorazowo lub w IV ratach – płatnych w następujących terminach:

  • Do dnia 15 marca,
  • Do 15 maja,
  • Do 15 września,
  • Do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

 

Od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach nie będą mieli podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Z kolei podatnicy, u których kwota podatku należnego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej (6,10 zł) zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. W przypadku tych podatników nastąpi rezygnacja z samego obowiązku przekazywania decyzji przez gminę.

Powyższe zmiany dotyczyć będą również podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Nowe wzory deklaracji PIT na rok 2015

Koniec roku związany jest z różnego rodzaju zmianami w prawie podatkowym, dzięki temu informatycy i księgowi nie narzekają na brak pracy. Gdy przychodzi data zmiany niestety trzeba się do niej dostosować.

Tak więc co roku obowiązują nowe formularze PIT.

W przeciwnym razie urząd wezwie do ponownego wypełnienia i złożenia deklaracji. A to niepotrzebna strata czasu.Dlatego lepiej zawsze upewnić się, że formularz, który składamy jest aktualny. Na dole po prawej stronie deklaracji / zeznania jest zawsze podany PIT-numer, np. PIT-36, PIT-37 i w nawiasie jest najważniejsza cyferka,

która mówi o wersji, właśnie na nią musisz zwrócić uwagę.

29/09/2014 został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowego rozporządzenia dotyczący wzorów nowych formularzy PIT.
W uzasadnieniu projektu ministerstwo wyjaśnia, że:

„Projektowane zmiany mają na celu określenie nowych wzorów formularzy umożliwiających płatnikom oraz podmiotom niebędącym płatnikami prawidłowe wykonanie ciążącego na nich obowiązku związanego ze złożeniem deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności z zachowaniem terminu i miejsca złożenia.

Nowe formularze będą obowiązywać w stosunku do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast PIT-AR i PIT-8C – już od 1 stycznia 2015 r.

Projekt rozporządzenia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określania niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Rozporządzenie wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie utraci moc obowiązujące obecnie rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określania niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2015 – ryczałt za używanie samochodu służbowego WPROWADZONY

23 października, została uchwalona ustawa o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej, która obowiązywać będzie w 2015 roku.
Spośród różnych zmian pojawia się nowość w kwestii używania samochodu służbowego przez pracowników.

W tym roku zostaje wprowadzony ryczałt, czyli nic innego jak rozliczanie podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym.
Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi (ryczałt w 2015) ustalona została na kwotę:

  • 250 zł /miesiąc– dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 1600 cm – podatek wyniesie 45 zł;
  • 400 zł /miesiąc –dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 1600 cm – podatek wyniesie 72 zł.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez okres 6 miesięcy wartość nieodpłatnego świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania takiego samochodu do tych celów w wysokości 1/30 kwot wcześniej podanych.

Oprócz w/w zmiany ustawa wprowadza również zwolnienie pracowników z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę, o czym napisze wkrótce.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!