Listopad 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Zmiana zasad reprezentowania PODATNIKA przez PEŁNOMOCNIKA

Rozwiązaniem o rewolucyjnym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników w kontaktach z fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Takie upoważnienie będzie składane w formie elektronicznej – w tym za pośrednictwem CEIDG. Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych.

Zmianą o największym znaczeniu w zakresie reprezentowania podatników jest wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego niewymagającego przedkładania za każdym razem, gdy chce się skorzystać z zastępstwa wskazanego w nim pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej – załatwianych w ramach dowolnej procedury podatkowej. Takie upoważnienie nie będzie jednak dawało legitymacji do podpisywania w imieniu mocodawcy deklaracji podatkowych (to wymaga uzyskania odrębnych upoważnień).

Pełnomocnictwo ogólne, a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, będzie składane w formie dokumentu elektronicznego. Będzie można je przekazać za pośrednictwem CEIDG. Wersję pisemną dopuszczono tylko w razie wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających dokonanie zgłoszenia drogą internetową. Wszystkie dane trafią do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Urzędnicy będą w tej bazie sprawdzać umocowanie danej osoby do reprezentowania podatnika. Zniknie więc konieczność przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnik będzie natomiast musiał na bieżąco przekazywać do CRPO informację o zmianie adresu, pod który wysyłane są do niego pisma, lub adresu elektronicznego.

Obowiązek złożenia pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu nałożono na mocodawcę. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi będą jednak mogli sami dokonać zgłoszenia w zakresie udzielonych im upoważnień. Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego będzie skuteczne od dnia wpływu takiej informacji do CRPO.
Podatnik będzie mógł także udzielić pełnomocnictwa szczególnego – uprawniającego daną osobę do działania w jego imieniu w konkretnej sprawie. Upoważnienie będzie mogło być sporządzone na piśmie, przesłane w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa pisemnego składa się do akt sprawy oryginał albo odpis (notarialnie poświadczony lub sporządzony przez organ podatkowy). Upoważnienie przesłane w formie elektronicznej drukuje się i załącza do akt w razie potrzeby. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego będzie wywierało skutek od dnia zawiadomienia o tym organu podatkowego.
Pełnomocnictwa będą składane według urzędowych wzorów.

Zmienią się przesłanki ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń przez podatnika przebywającego w czasie postępowania podatkowego za granicą. Obecnie pełnomocnika do odbioru korespondencji trzeba wyznaczyć i zgłosić w razie wyjazdu na co najmniej 2 miesiące. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek wskazania takiej osoby w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy strona postępowania podatkowego toczącego się w Polsce zmieni adres zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie spoza UE. Po drugie, gdy dana osoba nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE, a składa w Polsce wniosek o podjęcie postępowania podatkowego lub doręczono jej tutaj postanowienie o jego wszczęciu. Zrezygnowano z kryterium długości zagranicznego pobytu. Jeżeli we wspomnianych przypadkach pełnomocnik do odbioru korespondencji nie zostanie ustanowiony, pisma będą wysyłane na dotychczasowy adres danej osoby w kraju i traktowane jako doręczone. Pełnomocnika do spraw doręczeń nie musi wyznaczać osoba, która ma pełnomocnika ogólnego lub szczególnego albo odbiera korespondencję przez internet.

Organy podatkowe będą miały możliwość ustanowienia tymczasowego pełnomocnika szczególnego w sprawach niecierpiących zwłoki. Zastąpi on teraz funkcjonującego przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Tymczasowy pełnomocnik byłby wyznaczany dla osoby fizycznej, z którą nie ma kontaktu (nieobecnej). Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zostałaby objęta tym rozwiązaniem, jeżeli nie posiada organów lub nie można ustalić siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub adresów zamieszkania osób upoważnionych do prowadzenia jej spraw. Osobę fizyczną będzie mógł reprezentować członek rodziny, a gdy nikt z najbliższych nie zgodzi się na to – zostanie wyznaczony adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będzie reprezentował profesjonalny zastępca procesowy. Tymczasowy pełnomocnik działałby do czasu ustalenia kuratora przez sąd. Adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego będzie wyznaczać właściwy samorząd zawodowy.
Nowe zasady ustanawiania pełnomocników wchodzą w życie z początkiem przyszłego roku. Wyjątek stanowią regulacje dotyczące pełnomocnictw ogólnych i CRPO. One zaczną obowiązywać pół roku później (1 lipca 2016 r.).

Upoważnienia już złożone zachowają ważność. Pełnomocnictwa załączone do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. zostaną uznane za pełnomocnictwa szczególne. Taki sam status – pełnomocnictw szczególnych do spraw kontroli podatkowych – zyskają upoważnienia uprawniające daną osobę do reprezentowania kontrolowanego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649)


 

Gazeta Podatkowa nr 94 (1239) z dnia 2015-11-23

 

Na emeryturę po 40 latach pracy ?

Środowe posiedzenie Sejmu było okazją do dyskusji na temat projektu, który umożliwia przejście na emeryturę po 40 latach pracy ( wiek emerytalny – temat rzeka ). Ustawa zakładała, że nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

- To jest projekt bazujący na wolności, wolności ubezpieczonego do dokonania wyboru, kiedy chce przejść na emeryturę. Szczególnie wolności dla osób, które wcześnie rozpoczęły działalność zawodową i dotyczy różnych grup zawodowych, nie tylko rolników, ale także tych, którzy ukończyli szkołę zawodową lub już w trakcie nauki w szkole zawodowej podjęli zatrudnienie – mówił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiając projekt na sali sejmowej.

Jak podkreślał, „lata składkowe są dziś ważniejsze niż wiek emerytalny„, gdyż „wynik wartości emerytury, wartość świadczenia, jaką będą pobierać emeryci, zależy od ilości zgromadzonych składek podzielonych przez dalszą oczekiwaną długość trwania życia„.

Projekt zakłada, że będzie można przejść na emeryturę, gdy mamy przepracowane 40 lat – liczone według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia. Oznacza to, że nie wliczałyby się do stażu okresy bezrobocia czy czas studiów.

Na emeryturę po 40 latach mogliby przechodzić także rolnicy. Do stażu pracy mieliby oni zaliczoną pracę w gospodarstwie już od 16. roku życia. Rolnik, pobierający takie świadczenie, mógłby dalej prowadzić gospodarstwo rolne z małżonkiem ubezpieczonym w KRUS.

 

Ludowcy uzasadniali, że projekt może zmienić podejście do pracy i zatrudnienia – podstawowym celem stałoby się przepracowanie 40 lat, a nie osiągnięcie wieku emerytalnego. Ograniczyłoby to też – ich zdaniem – szarą strefę w zatrudnieniu.

Zgodnie z projektem gdyby wyliczona emerytura po 40 latach pracy była niższa od minimalnej, dopłacałby do niej budżet państwa.

Za odrzuceniem głosowało 184 posłów (głównie PO, Kukiz’15 i Nowoczesnej); przeciw – 49 (PSL i 31 parlamentarzystów PiS); wstrzymało się – 202 (w większości PiS). Mimo wyników posłanka PiS Beata Mazurek zapowiedziała:

- Będziemy pracować nad tym projektem i spróbujemy połączyć go z projektem prezydenckim dotyczącym obniżania wieku emerytalnego .

 

Jak posłowie argumentowali odrzucenie projektu?

Stanowisko PO:

Nie rozumiem, dlaczego PSL chce przyłożyć się do psucia państwa – mówiła, uzasadniając sprzeciw swojego klubu wobec projektu Izabela Leszczyna z PO. Jej zdaniem choć wprowadzenie trudnej reformy emerytalnej mogło być jedną z przyczyn wyborczej porażki Platformy,to przechodząc do opozycji, „nie można tracić odpowiedzialności za państwo”. Przekonywała, że obecna zasada systemu emerytalnego jest prosta: „im dłużej pracujesz, tym wyższą masz emeryturę”, więc odwracanie reformy wprowadzonej przez koalicję PO-PSL będzie niekorzystne dla emerytów.

Co na to Kukiz’15 :

Z kolei Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 oceniła, że projekt PSL nie jest oparty na wyliczeniach czy analizach, a „sprawia wrażenie wyrzutów sumienia PSL” po wydłużeniu wieku emerytalnego.

Ryszard Petru i stanowisko Nowoczesnej:

Reprezentujący Nowoczesną Ryszard Petru zarzucał, że propozycja ludowców jest „niezgodna z konstytucją, obniża emerytury i dyskryminuje kobiety”. Złożył też wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

 

I&F


Źródło: www.money.pl

 

 

 

 

Dni wolne od pracy 2016

Dni ustawowo wolne od pracy 2016:

 • Nowy Rok (1 stycznia) – piątek
 • Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie) (6 stycznia) – środa
 • Niedziela Wielkanocna (27 marca) – niedziela
 • Poniedziałek Wielkanocny (28 marca) – poniedziałek
 • Święto Pracy (1 maja) – niedziela
 • Święto Konstytucji 3 maja (3 maja) – wtorek
 • Zesłanie Ducha Świętego (15 maja) – niedziela
 • Boże Ciało (26 maja) – czwartek
 • Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – poniedziałek
 • Wszystkich Świętych (1 listopada) – wtorek
 • Święto Niepodległości (11 listopada) – piątek
 • Boże Narodzenie (25 grudnia) – niedziela
 • Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) – poniedziałek

 

Jeśli święto, które jest ustawowym dniem wolnym od pracy, wypada w sobotę, pracownik ma prawo odebrać sobie za to inny dzień wolny. Jeśli natomiast święto wypada w niedzielę, nie ma takiej możliwości.

W 2016 roku żadne święto nie przypada w sobotę, a co za tym idzie, pracodawcy nie muszą wyznaczać dodatkowych dni wolnych od pracy. Kilka świąt w 2016 r. przypada na niedzielę, co oznacza, że łączna ilość dodatkowych dni wolnych wyniesie 9.

 

W całym 2016 r. wymiar czasu pracy wyniesie 2016 godzin (252 dni x 8 godz.).

 

I&F


Źródło: http://kadry.infor.pl

 

100 tys. miejsc pracy dla młodych ludzi

O refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia pisaliśmy już tutaj.

Nowela pozwala refundować z Funduszu Pracy pracodawcom zatrudnienie młodych ludzi. Na pomoc w znalezieniu pierwszej pracy przez młodych ludzi ma trafić 3 mld zł.

Przez pierwsze 12 miesięcy pracodawca otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości najniższego wynagrodzenia, a przez kolejny rok będzie musiał opłacać koszt zatrudnienia sam, mając jednak możliwość skorzystania z pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych.

 

Refundację będzie można uzyskać od 1 stycznia 2016 r. W nowelizacji określono zasady podziału środków pomiędzy województwa i przekazywania oraz rozliczania pieniędzy.

Poprzedni rząd w toku prac legislacyjnych nad ustawą oceniał, że możliwe jest sfinansowanie w 2016 r. dodatkowych wydatków na refundację w kwocie nieprzekraczającej 700 mln zł, a w kolejnych latach – do 1 mld 50 mln zł.

W pierwszym roku funkcjonowania nowych rozwiązań z pomocy może skorzystać ok. 30 tys. bezrobotnych do 30. roku życia, a przez trzy lata – 100 tys

 

Przypominamy, że z refundacji nie mogą skorzystać firmy, które w ostatnich sześciu miesiącach zwolniły pracowników. Taki zapis ma zabezpieczyć przed zwalnianiem dotychczas zatrudnionych pracowników i zastępowaniem ich bezrobotnymi do 30. roku życia objętymi refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy.

 

 

I&F


Źródło: http://tvn24bis.pl/

 

Pracę możesz znaleźć przez Internet (e-usługi)

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu pracy? Chcesz zarejestrować się w urzędzie pracy i skorzystać ze szkoleń i doradztwa? Dzięki e-usługom możesz teraz szukać pracy bez wychodzenia z domu.

Jak szukać pracy przez Internet?

1.Wejdź na stronę praca.gov.pl

2.Zarejestruj się w urzędzie pracy przez Internet. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

– Zarejestrować się w pełni przez Internet, czyli wypełnić i wysłać wniosek oraz skany wymaganych dokumentów za pomocą portalu. Nie musisz już iść do urzędu. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego na platformie ePUAP (tzw. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) albo bezpiecznego podpisu elektronicznego.

– Ustalić termin wizyty w urzędzie przez Internet. Dzięki temu nie musisz stać w kolejce. Na spotkanie weź wszystkie potrzebne dokumenty.

 1. Wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia, np. o okresach pobierania zasiłku, statusie poszukującego pracy albo do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 

Znajdź oferty pracy, staży i szkoleń…

Na stronie praca.gov.pl znajdziesz też najnowsze oferty pracy, staży i praktyk zawodowych. Dowiesz się także kiedy i gdzie odbędą się najbliższe targi oraz giełdy pracy.

Dla pracodawców…

E-usługi związane z rynkiem pracy to także narzędzia przydatne dla przedsiębiorców. Na podstronie serwisu pracodawcy mogą m.in.:

– Zgłosić ofertę pracy,

– Podnosić kompetencje i kwalifikacje pracowników i kandydatów do pracy,

– Otrzymać wsparcie w tworzenia miejsc pracy,

– Uzyskać pomoc w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– Poznać zasady zatrudniania cudzoziemców,

– Zaznajomić się z obowiązkami pracodawców.

 

I&F


Źródło: http://kadry.infor.pl/

 

Zmiany w oświacie

Premier przedstawiła w expose plan reform oświatowych w ciągu najbliższych 4 lat.

Wśród prac, które będą podejmowane w zakresie oświaty jako najważniejsze zostały wskazane:

 • położenie nacisku na szkolnictwo zawodowe,
 • prawo wyboru rodziców, w jakim wieku ich dzieci pójdą do szkoły,
 • stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum.

Zapowiedziany został także program rozbudowy sieci przedszkoli. Celem rządu jest, by były one bezpłatne.

W szkołach planowane jest uruchomienie gabinetów stomatologicznych i lekarskich.

Jedną z pierwszych zmian ma być likwidacja nadmiaru tzw. godzin karcianych.

Zmieni się także kanon lektur szkolnych.

Jak zmiany wpłyną na edukację i czy na pewno reformy wejdą w życie?

O tym na bieżąco będziemy informować Państwa na naszym blogu.

I&F


Źródło: http://inforrb.pl/

Zapłacimy więcej za zakupy

Rząd Beaty Szydło ma zamiar wprowadzić podatek od hipermarketów.

Ma on w szczególności:

– ograniczyć transfer zysków ze sprzedaży detalicznej w Polsce, przez duże koncerny, do innych krajów,

– stworzyć równe reguły konkurencji dla małych i dużych sklepów ,

– przynieść dodatkowy dochód dla budżetu.

Raport Firmy Crido Taxand ostrzega jednak, że „w przypadku uwzględnienia, że zakupy są dokonywane we wszystkich rodzajach sklepów (duże i silne, średnie i małe oraz tradycyjne) wzrost cen wyniósłby 0,9 proc., a wzrost kosztu koszyka 77 złotych rocznie (koszyk produktów podstawowych)”.

 

Według wyliczeń autorów raportu, średnie roczne wydatki gospodarstwa domowego na artykuły spożywczo-przemysłowe wynoszą obecnie 8625 zł, podczas gdy po zmianach mają wzrosnąć do 8743 zł. Na skutek wzrostu cen w dużych i silnych sieciach przeciętna polska rodzina robiąca w takich sklepach zakupy będzie zatem musiała na zakup tych samych produktów wydać rocznie o 118 zł więcej – czytamy. Nie jest to kwota istotna, ale warto zwrócić uwagę, że to konsument będzie płatnikiem nowego podatku.

Jeśli chodzi o wpływy do budżetu, są one szacowane na 3,5 mld złotych. 68 % z nich mają zapewnić sieci spożywczo-przemysłowe, 12 %  markety budowlano wykończeniowe, 8 % sieci AGD i RTV, a 13 % pozostałe sklepy – czytamy w raporcie.

 

I&F


Źródło: http://tvn24bis.pl

 

ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami

Na przestrzeni ostatnich dni płatnicy składek poinformowali odpowiednie placówki ZUS o wiadomościach mailowych informujących o konieczności zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za miniony miesiąc.

W polu nadawcy takich e-maili widnieje nazwa i adres jednego z oddziałów ZUS. E-mail zawiera również załącznik, do którego dostęp uzyskuje się po wpisaniu hasła – frazy „zus”.

UWAGA: załącznik jest zawirusowany.

Warto wspomnieć, że ZUS kontaktuje się za pomocą maila tylko z tymi klientami, którzy sobie tego zażyczyli za pośrednictwem profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Dodatkowo, korespondencja mailowa z ZUS zawsze zawiera wskazanie imienne doradcy wraz z danymi kontaktowymi.

ZUS apeluje do wszystkich, którzy otrzymają podejrzanego maila o nieotwieranie załącznika i nieodpowiadanie nadawcy. Informację o otrzymaniu takiej korespondencji należy kierować do najbliższej placówki ZUS lub na adres Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: cot@zus.pl

I&F


Źródło: infor.pl

 

Nysa chce przyznać po 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko

Niska dzietność i wysoki wskaźnik emigracji powodują, że województwo opolskie jest w najgorszej sytuacji w kraju pod względem demograficznym. Najgorzej jest w gminie Nysa, z której w ciągu kilku ostatnich lat wyjechało 35 % osób w wieku od 18 do 45 lat.

 

W związku z tym władze postanowiły przyznać rodzicom zamieszkującym na terenie gminy 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jeśli rozwiązanie przyjmą radni, wsparcie będzie przyznawane już od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z projektem, bon to 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13. miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia. Według założeń rodzice tych dzieci muszą być w związku małżeńskim.

Władze sądzą, że bon ma być jednym z podstawowych filarów walki o poprawę sytuacji demograficznej gminy – obok budowy mieszkań komunalnych dla młodych i tworzenia miejsc pracy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!