Grudzień 2015 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Zasiłek dla bezrobotnych 2016

Kim jest osoba bezrobotna?

Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Warunki, jakie musi spełnić bezrobotny by uzyskać zasiłek

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
1. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
2. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3. świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca),
4. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę),
5. wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
6. wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,
7. opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
8. był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
9. był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

 

Zasiłek dla bezrobotnych do 31 maja 2016 r. wynosi 831,10 zł w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku i 652,60 zł w kolejnych miesiącach prawa do zasiłku. Jego wysokość jest uzależniona od stażu pracy i długości okresu uprawniającego do zasiłku.

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Aby podejrzeć wysokość zasiłku uzależnioną od stażu pracy i długości okresu uprawniającego kliknij w poniższą tabelkę.

zasiłek

 


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Akta osobowe pracowników od 2016 roku

Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych swoich pracowników. Oznacza to, że każdy pracodawca, niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników, zakłada i prowadzi, odrębnie dla każdego z nich, akta osobowe. Obowiązek ten jest szczególnie ważny ze względu na jego znaczenie dowodowe w przypadku sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

 

Od 2 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005).

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w prowadzeniu akt osobowych pracowników.

Pracodawca nie będzie już musiał zamieszczać w aktach osobowych dokumentów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Jednocześnie minister pracy zmodyfikował wzór umowy o pracę, który będzie obowiązywał od 22 lutego 2016 r. Ze wzoru zostało usunięte powołanie zlikwidowanej w Kodeksie pracy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Uwzględniono natomiast obowiązek określenia przez pracodawcę informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawierana powyżej limitu 33 miesięcy lub jest czwartą umową na czas określony.

 

Zgodnie z przepisami, akta osobowe powinny składać się z trzech części:

 • Część A – tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • Część B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
 • Część C – w której gromadzi się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby.

Ważne jest, aby dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych były ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Ponadto każda z części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii,
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osoby niepełnoletniej, ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może ponadto przedłożyć, z własnej inicjatywy, inne dokumenty, np. świadectwa i certyfikaty potwierdzające jej kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zaświadczenia z innych urzędów, książeczkę wojskową itp.

Należy pamiętać, że pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika tylko kopie lub odpisy składanych dokumentów. Oryginałów można żądać jedynie do wglądu lub w celu sporządzenia kopii albo odpisu.

Część B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia

Po zakończeniu procesu naboru pracodawca może żądać od osoby już zatrudnionej podania oprócz danych, które uzyskał podczas ubiegania się o zatrudnienie, również innych informacji. Podstawą w tym wypadku jest art. 22(1) par. 2 Kodeksu pracy. Kluczowym dokumentem, jaki sporządza pracodawca, gdy podejmie decyzję o zatrudnieniu pracownika i który koniecznie musi znaleźć się w aktach osobowych, jest umowa o pracę. Jeśli dodatkowo określił pracownikowi zakres jego obowiązków, to należy go również przechowywać w części B akt osobowych. Ponadto powinny się tu znaleźć:

 • pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją pracowniczą, treścią przepisów i zasad BHP, zakresem informacji objętych tajemnicą służbową,
 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP,
 • kwestionariusz osobowy dla pracownika,
 • oświadczenie pracownika-rodzica o zamiarze lub braku korzystania z uprawnień rodzicielskich, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, praw pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 14,
 • oświadczenie pracownika z prośbą o przekazywanie pieniędzy na konto bankowe,
 • PIT-2,
 • oświadcznie dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 • informacja dotycząca równego traktowania,
 • orzeczenia lekarskie związane z badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 • umowa o zakazie konkurencji, jeśli została zawarta,
 • dokumenty związane z powierzeniem mienia pracownikowi, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, nagrodami, karami porządkowymi, obniżonym wymiarem czasu pracy lub indywidualnym rozkładem czasu pracy,
 • pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 • oświadczenia, które dotyczą wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 • wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy, a także kopie informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
 • kopia zawiadomienia PUP o zatrudnieniu pracownika, który uprzednio był zarejestrowany jako bezrobotny.

Należy pamiętać również o tym, iż pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, która dotyczy podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy oraz dokumentacji świadczeń, które związane są z tymi chorobami i wypadkami.

Ponadto w sytuacji, gdy pracodawca wystawia pracownikowi przepustkę, legitymację służbową, zaświadczenia, upoważnienia, wówczas ten fakt również powinien być odnotowany w aktach osobowych pracownika (przez załączenie kserokopii odpowiedniego dokumentu).

 

 

Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

W tej części pracodawca powinien przechowywać:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • dokumenty, które dotyczą żądania wydania świadectwa pracy,
 • dokumenty, które związane są z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jeżeli zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejno następujących po sobie terminowych umów o pracę (art. 171 par. 3 Kodeksu pracy),
 • kopia świadectwa pracy, które zostanie wydane pracownikowi,
 • potwierdzenie dokonania czynności, które związane są z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
 • umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, gdy taka umowa została zawarta przez strony,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Teczki osobowe pracowników powinny być szczególnie chronione przed dostaniem się w niepowołane ręce. Dlatego też warto umieścić je np. w zamykanych szafach lub pomieszczeniach, do których dostęp mają jedynie upoważnione osoby. Ponadto należy pamiętać, aby warunki przechowywania dokumentów nie groziły ich zniszczeniem.

 


Źródło: http://kadry.infor.pl/

 

1000 zł dla bezrobotnych rodziców i studentów

Od 2016 r. wszyscy rodzice, którzy nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, dostaną przez rok 1 000  zł miesięcznie. Do tej pory z takich rocznych urlopów korzystali wyłącznie płacący składki ZUS.

Chodzi o świadczenie rodzicielskie – nazwane przez ludowców kosiniakowym od nazwiska jego pomysłodawcy – będą otrzymywać rodzice przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - maksymalnie 71 tygodni. Wniosek o kosiniakowe będzie można składać od 2 stycznia 2016 r. w swojej gminie oraz przez internet.

Wsparcie trafi zarówno do tych osób, którym rodzą się dzieci w tym roku, jak i w latach następnych. Jest ono szczególnie ważne dla studentów, którzy nie mieli uprawnienia do urlopu rodzicielskiego, dla osób wykonujących umowę o dzieło, dla poszukujących pracy, dla ubezpieczonych w KRUS. Ocenia się, że w sumie to świadczenie trafi do ok. 125 tys. osób.

„Wciąż mamy mgliste zapowiedzi (rządu) 500 zł. Najpierw miało być na każde dziecko, później widzimy, że na drugie. Opóźnia się termin wejścia w życie (tych rozwiązań), bo niektórzy przedstawiciele rządu mówią o czerwcu. A 1 tys. zł wchodzi od stycznia” – zaznaczył szef PSL.

Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że osobom, które korzystają z urlopu rodzicielskiego czy macierzyńskiego i dostają zasiłek macierzyński niższy niż 1 tys. zł na rękę, zostanie on podwyższony do minimum 1 tys. zł. Zaznaczył, że nikt w Polsce nie będzie w czasie urlopu rodzicielskiego otrzymywał mniej niż 1 tys. zł na rękę przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. „I to jest prawdziwe, realne wsparcie, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r. i dotyczy również dzieci urodzonych w tym roku i wszystkich w następnych (latach)” – podkreślił.

 

 


 

Źródło: http://inforfk.pl/

 

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016
życzymy Wszystkim Naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom
zdrowia, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej…

ŻYCZENIA SKŁADA ZESPÓŁ I&F

Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnych od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Dzięki temu powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. O tym temacie wspominaliśmy już tutaj. Teraz chcielibyśmy podsumować informacje.

 

Do kogo adresowane jest nowe rozwiązanie? 

Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku życia i ma na celu wsparcie ich w podjęciu zatrudnienia.

Kto może ubiegać się o refundację? 

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30. roku życia. Przez kolejne 12 miesięcy będzie obowiązek nadalzatrudniać pracownika, ale już z własnych środków.

Co zyskuje młody bezrobotny? 

– Możliwość wejścia na rynek pracy,

– Gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące,

– Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Ile powstanie nowych miejsc pracy? 

W ciągu trzech najbliższych lat, czyli w latach 2016-2018 powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych. W pierwszym roku będzie to ok. 30 tys. nowych miejsc pracy.

Od kiedy można skorzystać z nowego instrumentu? 

Umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą, na podstawie której otrzymają refundację, będą mogły być zawierane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ile pieniędzy przeznaczono stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych?   

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie przeznaczono kwotę 2,8 mld zł, z czego w 2016 roku – 700 mln zł i po 1.05 mln zł w roku 2017 i 2018.

W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?

Pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z refundacji powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę jego firmy lub miejsce wykonywania pracy.

 

I&F


Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/735045,Refundacja-z-tytulu-zatrudnienia-bezrobotnych-od-2016-r.html

Dodatek dla emerytów i rencistów w marcu 2016 r.

W marcu 2016 r. niektórzy emeryci i renciści otrzymaliby jednorazowy dodatek w wysokości od 100 do 350 zł – przewiduje projekt ustawy, który w Sejmie złożyła PO – poinformowała we wtorek posłanka tej partii Magdalena Kochan.

Chodzi o projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 roku.

 

Wysokość jednorazowego dodatku

Zgodnie z propozycją, osoby otrzymujące świadczenie:

do 900 zł otrzymałyby dodatkowo 350 zł,

od 900 do 1100 zł byłoby to 300 zł,

od 1100 do 1500 zł dodatek wyniósłby 200 zł,

od 1500 do 2000 zł dodatek miałby wynieść 100 zł.

 

Poprzednie projekty podobnych ustaw…

Złożony przez PO projekt ustawy o jednorazowym dodatku emerytalno-rentowym był projektem poprzedniego rządu PO-PSL, którego jednak nie zdążył przyjąć Sejm. Na początku listopada podobny projekt w tej sprawie złożyli też w Sejmie ludowcy.

Z kolei na początku grudnia br. projekt dot. jednorazowego dodatku złożyło też PiS. Przewiduje on jednak dodatki o innej wartości. W projekcie zapisano bowiem, że osoby otrzymujące świadczenie do 900 zł otrzymałyby dodatkowo 400 zł. Przy świadczeniach od 900 do 1100 zł byłoby to 300 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających obecnie od 1100 do 1500 zł dodatek wyniósłby 200 zł. Jeśli natomiast świadczenie będzie w przedziale od 1500 do 2000 zł, to dodatek miałby wynieść 50 zł.

Mechanizm wzrostu emerytur i rent…

„Emerytury i renty wzrastają wtedy, kiedy mamy w Polsce inflację i wzrastają ceny dóbr i usług konsumpcyjnych. Od tych dwóch czynników zależy waloryzacja naszych świadczeń emerytalno-rentowych” – mówiła podczas wtorkowej konferencji prasowej Kochan, która jest wiceszefową sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.

Deflacja w 2015 roku

„W 2015 r. zanotowaliśmy nie inflację, a deflację na poziomie 0,2 proc., a ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły średnio o 3,6 proc.” – dodała.

Jak wskazała, w efekcie osoby pobierające najniższe świadczenia emerytalno-rentowe mogłyby liczyć na waloryzację o 4,57 zł. Z kolei w przypadku osób, których świadczenia takie wynoszą 2 tys. zł, waloryzacja sięgnęłaby 10,4 zł miesięcznie.

„Uznaliśmy, że osoby o najniższych dochodach winny być wsparte z budżetu państwa kwotą w zależności od swoich dochodów” – mówiła, stąd projekt ustawy.

 

I&F


 

Źródło: http://kadry.infor.pl

Rezygnacja z ustalania różnic kursowych – ważny termin w 2015

Podatnicy, w terminie do 31 grudnia 2015 r., muszą poinformować o rezygnacji z ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Zawiadomienie należy przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawy podatkowe zezwalają, by podatnicy prowadzący księgi rachunkowe ustalali różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Jednostki, które korzystały w poprzednim okresie z tego ułatwienia, mogą zrezygnować ze stosowania tej metody ustalania różnic kursowych i powrócić do stricte podatkowej metody ich ustalania (tj. ustalania różnic na podstawie art. 24c updof i art. 15a updop). Jeżeli rok podatkowy tych podmiotów jest zgodny z rokiem kalendarzowym, zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania tej metody muszą przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Jednostka ma możliwość rezygnacji z bilansowej metody rozliczania różnic kursowych, jeżeli tę metodę stosowała przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe. Okres ten liczy się od początku roku podatkowego, w którym metoda ta została przyjęta. A zatem od 1 stycznia 2016 r. mogą zrezygnować ze stosowania tej metody tylko te jednostki, które stosowały ją nieprzerwanie przez lata 2013–2015.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2016

Pracodawca, który na 1 stycznia 2016 r. zatrudnia więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musi w tym roku prowadzić działalność socjalną w formie zfśs. Nie może zaprzestać tego nawet wtedy, gdy w trakcie roku stan osobowy ulegnie zmniejszeniu.

Jeżeli jednak zatrudniający uzyska zgodę reprezentacji pracowników, taki fundusz nie będzie tworzony. W tej sytuacji pracownicy będą mogli nadal występować do pracodawcy o wsparcie socjalne. Jednak ewentualne środki na ten cel będą przekazywane z innych źródeł.

Właściwie (tj. z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej) udzielone ulgowe świadczenia z funduszu socjalnego, np. zapomogi, dofinansowania wypoczynku, podlegają mniejszym obciążeniom podatkowo-składkowym. Dotyczy to także świadczeń innych niż ulgowe, takich jak:

 • imprezy sportowe,
 • imprezy kulturalne,
 • wycieczki,
 • organizowanie innych form rekreacji masowej.

 

Czy pracodawca może rezygnować z tworzenia Funduszu?

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ponieważ pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia funduszu. Możliwości tej nie mają jedynie pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy tworzą fundusz obowiązkowo, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Rezygnacja z tworzenia funduszu następuje na podstawie zapisów w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Obowiązkowe jest uzgodnienie tej kwestii z organizacją związkową, a w przypadku jej braku – z przedstawicielami pracowników. Decyzja podjęta przez pracodawcę bez takich uzgodnień jest nieważna.

W razie rezygnacji z dalszego prowadzenia działalności socjalnej w formie zfśs niewykorzystane środki funduszu muszą zostać wydane, do ich zupełnego wyczerpania, wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej. Działalność socjalną nadal należy rozumieć tak, jak definiuje ją ustawa o zfśs. Nie można podzielić pozostałych środków np. na pracowników (dokonując wypłat na ich rzecz) lub sfinansować inne wydatki niż przewidziane w regulaminie gospodarowania zfśs.

 

I&F


Źródło: http://inforfk.pl

 

Podatek „bankowy” w 2016 roku również w Polsce

Aktywa banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych w przypadku, gdy przekraczają 4 mld zł, zostaną objęte podatkiem w wysokości 0,39 % rocznie (banki) lub 0,6 % rocznie (firmy ubezpieczeniowe) – zakłada projekty przygotowany przez posłów PiS.

 

Jak rozliczyć taki podatek?

W przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ma wynosić 0,0325 % podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku.

W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji będzie to stawka 0,05 % miesięcznie, więc 0,6 %w skali roku.

 

Choć podmiotem opodatkowania mają być także SKOK-i, to ich i banków spółdzielczych podatek zapewne nie obejmie, bo nie mają aktywów przekraczających 4 mld zł. „Poza opodatkowaniem pozostaną zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujące działalność w Polsce na zasadzie swobody działalności ubezpieczeniowej oraz banki wykonujące transgraniczną działalność bankową” – czytamy też w uzasadnieniu projektu.

 

Do kiedy obliczamy należny podatek?

Podatek naliczany ma być w okresach miesięcznych. Termin wpłaty podatku określono w projekcie na 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Ma obowiązywać już od lutego 2016 roku.

Jak wygląda podatek bankowy w innych krajach – relacja autorów projektu

„W Wielkiej Brytanii celem wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2011 r. opłaty bankowej jest zapewnienie, że sektor bankowy będzie posiadał adekwatne obciążenia odzwierciedlające generowane przez niego ryzyka dla systemu finansowego i całej gospodarki” – głosi uzasadnienie.

 

„Na Węgrzech opłata pobierana od instytucji finansowych ma charakter podatkowy i obowiązuje od dnia 27 września 2010 r.”, a „intencją wprowadzenia obciążenia na rzecz budżetu państwa była m.in. potrzeba wygenerowania dodatkowych wpływów z tytułu podatków w celu zabezpieczenia systemu finansowego przed wyzwaniami i zagrożeniami wynikającymi z negatywnych zjawisk kryzysowych”.

 

W Portugalii opłata obciążająca instytucje kredytowe obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. – dodaje uzasadnienie. „Jest określana mianem +nadzwyczajnej składki od sektora bankowego+ i ma charakter budżetowy. Składka płacona jest przez banki krajowe, oddziały banków macierzystych prowadzące działalność poza granicami Portugalii (opłata ma charakter skonsolidowany i jest uiszczana jako łączne świadczenie ze strony centrali i oddziałów) oraz oddziały banków zagranicznych prowadzących działalność w Portugalii” – czytamy.

„We Francji podatek bankowy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r. i ma charakter budżetowy”. „Opodatkowaniu podlegają banki macierzyste, ich oddziały i podmioty zależne, a także oddziały banków zagranicznych działających na terytorium Francji” – podają autorzy projektu.

 

I&F


 

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl

 

Zmiany w umowach zlecenia od 2016 roku

Jak jest teraz…

Obecnie, osoba pracująca na podstawie kilku umów zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta została najwcześniej. Zleceniobiorca może jednak dobrowolnie na swój wniosek objęty zostać ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów zlecenia lub zmienić tytuł do ubezpieczeń, bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy. Prowadzi to do wielu nadużyć. Zleceniodawcy, aby uniknąć opłacania składek adekwatnych do uzyskiwanych przez zleceniobiorców przychodów zawierają ze zleceniobiorcami dwie umowy: jedną na niższą  kwotę, od której to odprowadzają niskie składki na ubezpieczenia społeczne i drugą na wyższą kwotę, która nie  jest oskładkowana.

 

Jak będzie od 2016 roku…

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli zleceniobiorca będzie miał kilku płatników, składkę odprowadzać będzie każdy z nich. Zwolniony będzie tylko zleceniobiorca, który przedstawi zleceniodawcy dokumenty, z których będzie wynikał brak konieczności opłacania składek.

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.

Jak wykazać, że nie trzeba odprowadzać składek z innych tytułów?

Zleceniobiorca będzie mógł poprosić zleceniodawcę o wystawienie zaświadczenia dotyczącego zawarcia umowy zlecenia, okresu, a także podstawy wymiaru składek z tej  umowy. Będzie mógł również przekazać umowę do wglądu innemu płatnikowi.

 

I&F


 

Źródło: http://kadry.infor.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!