Marzec 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Wstępnie wypełniony PIT-38 i PIT-37 – na czym polega system?

Ministerstwo Finansów proponuje złożenie rocznych zeznań  korzystając z usługi wstępnie wypełnionego zeznana podatkowego (PFR – Pre-Filled Tax Return). Dzięki systemowi podatnik otrzymuje od administracji podatkowej propozycję częściowo wypełnionego rozliczenia rocznego.

 

Jakie korzyści przynosi system?

– ograniczenie do minimum czasu potrzebnego do rozliczenia się z Urzędem,

– pozwala uniknąć błędów przy przepisywaniu danych z informacji od płatników,

– jest to najprostsze rozwiązanie rozliczenia się z Urzędem.

 

Jak działa system?

Jak podaje portal www.finanse.mf.gov.pl, „aby skorzystać z PFR należy wykonać kilka kroków.

-Wejść na zakładkę Pobierz PFR PIT-37 lub Pobierz PFR PIT-38 lub skorzystać z banera znajdującego się na stronie głównej Portalu Podatkowego

-Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) w przypadku PIT-37

-Dokonać uwierzytelnienia wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2015 r. (dla PFR PIT-37 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A, a dla PIT-38 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-8C).
UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR)…”. W tej sytuacji można wysłać zeznanie korzystając z innych dostępnych metod – przez e-Deklaracje lub papierowo.

-Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR.

-Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR.

-Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać:

Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub

Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.

-Należy podać adres email, na który wysłany zostanie „kod autoryzujący” niezbędny do sprawdzenia statusu wysłanego zeznania i pobrania UPO.

-System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200″ możliwe jest pobranie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.”

 

 

 

Oczywiście nadal można składać deklaracje PIT-37 i PIT-38 na dotychczasowych zasadach, czyli drogą elektroniczną do do systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.

 

 

I&F

 


Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/

 

Skrócenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię – nowy projekt

Nowy projekt PSL zakłada skrócenie czasu w Wielki Piątek i Wigilię. W ten dzień pracownicy pełnoetatowi mieliby pracować maksymalnie 4 godziny przy jednoczesnym zachowaniu pełnego wynagrodzenia za te dni. Według obliczeń ludowców, dla gospodarki koszt takiego rozwiązania to 300 mln zł.

Według obecnego ministra pracy nowe rozwiązanie mogłoby zacząć obowiązywać już od tego roku, by w Wigilię Polacy pracowali krócej.

Skąd taki pomysł ludowców?

„Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Pracujemy średnio około 42 godziny tygodniowo. Średnia europejska to jest 36-37 godzin” – mówił prezes PSL na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. Zauważył, że w 15 krajach Unii Europejskiej Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy.

Ponadto pojawiły się pomysły dotyczące całkowitego zakazu pracy w niedzielę. W tych obu kwestiach podejmowane będą dyskusje w celu jak najszybszego wprowadzenia zmian.

 

Przypominamy, że ustawa jako dni wolne wymienia m.in. Nowy Rok, Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja oraz pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w realizacji projektów.

 

I&F

 


 
Źródło: http://kadry.infor.pl

Rodzina wielodzietna otrzyma szybszy zwrot podatku

Karta Dużej Rodziny uprawnia do uzyskania szybszego zwrotu podatku na podstawie złożonego zeznania PIT-36 i PIT-37 – wystarczy w polach odpowiednio 312 i 147 poinformować Urząd Skarbowy o korzystaniu z Karty, co pozwoli instytucji na obsługiwanie takiego zeznania w trybie przyspieszonym.

Termin takiego zwrotu to 30 dni i jest maksymalnym okresem zwrotu przy elektronicznych rozliczeniach z Urzędem.

Aby to ułatwić resort finansów wykorzysta specjalne narzędzie informatyczne. Umożliwia ono bieżące monitorowanie elektronicznych zeznań rocznych, w których wykazano nadpłatę podatku, związaną z ulgą prorodzinną z tytułu wychowywania minimum trojga dzieci. Wówczas system automatycznie wskazuje tych podatników, którzy są obsługiwani preferencyjnie, a zarazem zgodnie z przepisami prawa. Pozostali posiadacze Karty, którzy nie dokonują odliczenia w postaci ulgi prorodzinnej również mogą liczyć na przyspieszony tryb zwrotu podatku.

 

I&F


Źródło: http://www.infor.pl/

 

Wypowiadanie umowy o pracę na nowych zasadach

Przypominamy, że od 22 lutego zmieniły się warunki zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę ( pisaliśmy o tym tutaj ). W związku z tym pojawiły się problemy dotyczące ustalenia okresu wypowiedzenia.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje w stanowisku z 7 października 2015 r. w sprawie liczenia 33 miesięcy umów terminowych, zgodnie z którym począwszy od 22 lutego 2016 r. do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, wliczany będzie łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, niezależnie od przerw między kolejnymi zatrudnieniami pracownika oraz niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na podstawie której pracownik wcześniej świadczył pracę u tego pracodawcy (art. 36 § 1 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą).

Zdaniem departamentu [Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej], w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.

Natomiast z art. 16 ustawy nowelizującej wynika, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia jej wejścia w życie, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie. Inna jest bowiem sytuacja pracodawcy, który, stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., wypowiada umowę o pracę na czas określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 36 k.p.

Z art. 16 ustawy nowelizującej można wnioskować a contrario, że w przypadku umowy zawieranej 22 lutego 2016 r. albo później przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uwzględnieniu podlega także okres zatrudnienia pracownika u pracodawcy przypadający przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Odpowiada to zamiarowi prawodawcy jak najszybszego dostosowania krajowych regulacji do prawa Unii Europejskiej.

Wynika z tego, że wypowiadając późniejszą umowę o pracę, zawartą na podstawie przepisów obowiązujących od 22 lutego 2016 r., okres wypowiedzenia uzależniony będzie od tzw. stażu zakładowego, więc najbezpieczniej wliczać okres zatrudnienia u danego pracodawcy sprzed dnia 22 lutego 2016 roku.

Źródło: http://inforrb.pl/aktualnosci/332903,Jak-wyliczyc-okres-zatrudnienia-przy-wypowiadaniu-umow-czasowych.html

Zmiana Kodeksu Pracy

Obecnie obowiązujący Kodeks Pracy funkcjonuje od roku 1973. Przechodził wiele nowelizacji, ale nigdy nie został napisany od nowa, mimo kilku prób. Minister Pracy zapowiada, że zostanie powołana Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. W jej skład mają wejść przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych. Według zapowiedzi miałaby zacząć działać od 1 września 2016 roku.

– Indywidualne prawo pracy ulega częstszym zmianom, zbiorowe prawo pracy właściwie od początku lat 90. jest na podobnym poziomie i daleko idących zmian nie było. Coraz mniej przystaje on do rzeczywistości. Rynek pracy i współczesna gospodarka wymuszają zupełnie inne podejście do Kodeksu pracy – ocenia Jacek Męcina, ekspert Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dialogu Społecznego.

 

Sektor najmniejszych przedsiębiorców stanowi 99 % wszystkich działających w Polsce firm i tworzy 6 mln miejsc pracy, odpowiada też za połowę wytwarzanego PKB.  W ocenie eksperta w polskim prawie pracy brakuje przepisów, które wspierałyby właśnie takich przedsiębiorców. Większość firm wskazuje jednak na szereg problemów, w tym również zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy. Należy również ulżyć firmom rodzinnym, które funkcjonują w oparciu o przepisy prawa pracy.

– Jestem także za porozumieniami zakładowymi czy nawet układami zbiorowymi pracy. To tam powinny się znajdować wszystkie standardy BHP, a nie na kilkuset stronach ustaw i rozporządzeń, które szczegółowo regulują czynniki emisji i zagrożenia z tym związane – przekonuje Męcina.

Część norm Kodeksu pracy można byłoby przenieść na poziom zakładów pracy i w ten sposób zostawić je do decyzji pracodawców i pracowników. Lepszy dialog w firmach mógłby się przyczynić do większej konkurencyjności polskiej gospodarki i poprawy warunków pracy. Przykładem mogą być Niemcy, gdzie to układy zbiorowe są podstawą regulacji stosunków pracy.

Męcina podkreśla, że jednym z najważniejszych zadań jest stworzenie rozwiązań, które zachęcałyby pracodawców do stosowania umów o pracę. Jedna z propozycji resortu pracy zakładała podpisanie umowy społecznej ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W zamian za zatrudnianie na etat firmy otrzymywałyby np. ulgę podatkową lub ulgę w opłacaniu składek, a to z kolei pozwoliłoby im na podwyższanie pensji.

 

– Działania, które w ostatnim czasie podejmują także organizacje pracodawców, to promowanie umów o pracę. To również wysiłki związane z zamówieniami publicznymi, aby w przetargach, zwłaszcza gdy wydajemy publiczne pieniądze, priorytetem było wydatkowanie środków w ramach świadczenia usług na podstawie umowy o pracę. Tam, gdzie państwo ma wpływ na jakość zatrudnienia, ten wpływ powinien być realny – podkreśla Jacek Męcina.

 

Zapowiadane przez resort pracy wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych na poziomie 12 zł powinno oznaczać, że każdy zamawiający w przetargu publicznym będzie uwzględniał w kalkulacji budżetów taką stawkę. W przypadku trwających projektów konieczne byłoby renegocjowanie umów tak, by związane z minimalną stawką koszty nie były przerzucane na pracowników. Jak wskazuje Konfederacja Lewiatan, szereg placówek publicznych nie kalkuluje budżetów na usługi ochrony lub czystości w taki sposób, by pracownicy mieli zagwarantowane przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Niektóre z nich roboczogodziny wyceniają na 5–6 zł (bez VAT).

 

I&F


Źródło: http://inforrb.pl/

 

Czy dojdzie do likwidacji składek ZUS, składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego?

Premier Beata Szydło ujawniła, że rząd rozważa decyzję dotyczącą likwidacji składek ZUS, składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego. Byłaby to potężna rewolucja w polskich systemie podatkowym.

Jak wygląda polski system podatkowy?

Jak dotąd dochód osobisty obciążany jest podatkiem dochodowym, składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Każda z tych danin pobierana jest przez różne Instytucje. Podatek dochodowy pobierany jest przez Urząd Skarbowy, z kolei składki na ubezpieczenia odciągane są na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest z ZUS na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilka instytucji powołanych do poboru danin generuje większe koszty na utrzymanie ich funkcjonowania. Jest to jeden z powodów, które nakierowały rząd na wprowadzenie rewolucji. Co więcej, co roku ZUS dotowany jest kwotami z budżetu państwa, które sięgają rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych. Jest to spowodowane ciągłym deficytem Zakładu, który nie jest w stanie finansować bieżących emerytur ze swoich składek i musi zapożyczać się kwotami ściągniętymi wcześniej w ramach podatku dochodowego. Faktyczny podział na poszczególne daniny istnieje więc tylko w teorii, gdyż jedne z nich muszą w rzeczywistości finansować cele, do których zostały powołane inne daniny.

Jak miałby wyglądać nowy podatek?

Do wiadomości publicznej podanych jest niewiele informacji, jak miałaby wyglądać nowa danina. Wiemy jedynie, że nowy podatek byłby jednolitym podatkiem progresywnym. Nie istniałyby zatem zdefiniowane progi i stawki podatkowe. Sama stawka natomiast zmieniałaby się płynnie wraz ze wzrostem dochodów. Nowy podatek pozwoliłby na ujednolicenie różnych form zatrudnienia, a co za tym idzie – różnych form opodatkowania. Zniwelowane zostałyby zatem różnice między opodatkowaniem umów o pracę, umów zlecenia czy działalności gospodarczej.

Co z ulgami podatkowymi i kwotą wolną od podatku ?

Nowy podatek wiązałby się z likwidacją ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Jednak te składniki byłyby ujęte już w samych stawkach nowego podatku.

 

Jak podaje portal www.zus.pox.pl :” Wpływy z nowego podatku w założeniu pozwoliłyby na sfinansowanie zarówno systemu emerytalnego, jak i służby zdrowia. Dodatkowo, zamiana systemu zdefiniowanych składek na system „jednego podatku” pozwoliłaby rządowi na bardziej elastyczne zarządzanie środkami budżetowymi. Rząd miałby wówczas możliwość „przesuwania” pieniędzy na konkretne cele, w zależności od aktualnych potrzeb. Środki nie byłyby bowiem związane z jednym konkretnym funduszem, tak jak obecnie.

Według niektórych ekspertów, wprowadzenie jednolitego podatku otworzyłoby drogę do dalszych reform w systemie emerytalnym, w tym do wprowadzenia emerytury obywatelskiej, czyli świadczenia o tej samej wysokości dla wszystkich przyszłych emerytów.”

 

Co z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą?

Nigdzie nie ma informacji na temat firm i nowego podatku. O ile bowiem osoby na etatach nie będą miały wyjścia i będą zmuszone zaakceptować nowy system, o tyle przedsiębiorcy, w sytuacji zbyt dużych obciążeń, mają zawsze pole manewru w postaci wyboru konkurencyjnego systemu podatkowego i rejestracji firmy za granicą.

 

I&F


Źródło: http://zus.pox.pl/

 

Kobieta w świetle prawa pracy

Jakie uprawnienia przysługują pracującym kobietom?

 1. Dyskryminacja płci podczas rekrutacji do pracy jest zachowaniem zabronionym przez polskie prawo. W związku z tym, jeśli potencjalny pracodawca będzie wymagał takich informacji jak stan cywilny, plany macierzyńskie czy ciążę to narusza niedozwoloną metodę praktyk rekrutacyjnych. Ponadto, jeśli nie wynika to jasno z innych przepisów, w ogłoszeniach o pracę nie powinno być napisane wprost o poszukiwaniach na dane stanowisko wyłącznie kobiety czy mężczyzny. Dyskryminowanie kobiet jest zabronione, więc pracodawcy powinni wystrzegać się takich zachowań jak nierówne wynagrodzenie za tę samą pracę, pomijanie kobiet przy awansie lub przyznawanie świadczeń, nietypowanie ich do szkoleń podnoszących kwalifikacje. Jeśli do takich zachowań dojdzie pracownik ma prawo wystąpić na drogę sądową i domagać się odszkodowania w wysokości co najmniej najniższego minimalnego wynagrodzenia.
 2. W przypadku spodziewanego macierzyństwa pracodawca nie może zatrudnić kobiety przy pracach szkodliwych dla zdrowia jej i dziecka. Wtedy też nie wolno kobiety zwolnić, chyba, że dyscyplinarnie czy w związku z upadłością czy likwidacją zakładu.
 3. Co do godzin pracy – przyszła matka nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz nocą. Poza tym nie może być oddelegowana poza stałe miejsce pracy. Ma prawo do zwolnienia na czas wykonania zaleconych przez lekarza badań w związku z ciążą, jeżeli nie mogą one być przeprowadzone poza godzinami pracy. Pracownicy przysługuje wtedy pełne wynagrodzenie.
 4. Jeśli dotychczasowe obowiązki nie mogą być wykonywane ze względu na stan zdrowia ciężarnej pracodawca powinien powierzyć jej inne stanowisko pracy przy równoczesnym zachowaniu wynagrodzenia, a jeśli pensja zostanie obniżona należy się jej wyrównanie. Po urlopie związanym z opieką i wychowaniem dziecka kobieta ma prawo powrócić na stanowisko, na którym przed porodem wykonywała pracę.
 5. Jeżeli kobieta w ciąży ma problemy zdrowotne, może przedstawić zwolnienie lekarskie. Za czas niezdolności do pracy otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.
 6. Po urodzeniu dziecka matce przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka lub od 31 do 37 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej. Kodeks pracy gwarantuje wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez cały okres urlopu macierzyńskiego. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, pracownik (dotyczy to nie tylko mam, ale także ojców) ma prawo do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, który można wykorzystać od razu w pełnym wymiarze lub maksymalnie w czterech częściach. Jest też możliwość późniejszego wykorzystania 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, do końca roku kalendarzowego. Po okresie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, mama lub ojciec może skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Wymiar tego urlopu to 3 lata, które można podzielić na maksymalnie pięć części. Nie może on jednak trwać dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 6 lat.
 7. Matka opiekująca się dzieckiem poniżej 4. roku życia nie może dostać polecenia wyjazdu służbowego, chyba, że się na to zgodzi.
 8. Pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem do lat 14 – to dwa dni robocze lub 16 godzin w każdym roku kalendarzowym. Wymiar zwolnienia jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci.
 9. Pracownicy karmiącej dziecko piersią, zatrudnionej w dobowym wymiarze czasu pracy powyżej 6 godzin dziennie, przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy lub dwóch 45-minutowych przerw w pracy – gdy karmione jest więcej niż jedno dziecko. Na wniosek karmiącej matki przerwy mogą być udzielane łącznie.

I&F

 


Źródło: http://inforrb.pl/

 

Umowa na piśmie przed dopuszczeniem do pracy – zmiany

Rada Ministrów wprowadziła nowe zasady dotyczące obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem stosunku pracy, jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę.

Po co Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy?

Ustawa ma zaprzestać rozwojowi zatrudniania pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie do przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego.

 

Jak było do tej pory?

Co do zasady umowa o prace jest zawierana na piśmie. Jeśli jednak nie została ona zawarta w takiej formie, a pracownik zgłosił się do pracy w ustalonym ustnie terminie, to pracodawca najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy musi podpisać z pracownikiem umowę o pracę. W praktyce regulacja ta umożliwia pracodawcom nielegalne zatrudnianie pracowników, bo w razie kontroli tłumaczą oni inspektorowi pracy, że pracownicy nie mają jeszcze pisemnych umów o pracę, ponieważ jest to ich pierwszy dzień pracy i pisemne potwierdzenie zostanie im dostarczone do końca dnia (tzw. syndrom pierwszej dniówki).

 

Co przyniosą zmiany?

Po zmianach każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 6 tygodniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

 

I&F


Źródło: http://www.infor.pl/

 

Rodzina 500 plus dla rodzin pracujących za granicą

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. W związku z tym, jeśli rodzina pobiera świadczenie o podobnym charakterze w innym kraju nie może pobierać świadczenia w Polsce,  za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

 

Każda sytuacja rodziny traktowana jest indywidualnie, rządzą nimi określone przepisy. Aby bardziej zrozumieć funkcjonowanie systemu, posłużymy się przykładami z artykułu serwisu http://kadry.infor.pl/.

 

 1. Mieszkamywraz z dziećmi w Norwegii, gdzie obydwoje z mężem pracujemy. Czy jako obywatele polscy możemy ubiegać się o świadczenie 500+?

W opisanym przypadku cała rodzina przebywa na terytorium Norwegii, tym samym wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych (do takich zalicza się również świadczenie wychowawcze 500+) powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa norweskiego.

 1. Pracujemy z mężem w Czechach, trójka dzieci pozostaje pod opieką dziadków Polsce. Otrzymujemy na nasze dzieci czeski zasiłek rodzinny. Czy otrzymamy 500+?

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa W związku z wykonywaniem przez Państwa działalności zawodowej w Czechach, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) ma tamtejsze ustawodawstwo, dlatego też w Czechach wypłacane są świadczenia rodzinne. Polska, jako państwo właściwe w drugiej w kolejności – ze względu na zamieszkanie dzieci – może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny, w przypadku kiedy kwota świadczeń rodzinnych przyznanych w Czechach będzie niższa od kwoty świadczeń należnych w Polsce w taki sposób, aby rodzina otrzymała jedną najwyższą kwotę świadczeń przewidzianą przez poszczególne ustawodawstwa.

 1. Mój mąż pracuje w Niemczech, tam otrzymuje świadczenia rodzinne dla naszych dzieci. Ja z dwójką dziećmi mieszkam w Polsce i nie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani nie pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma ustawodawstwo niemieckie. Polska, jako państwo drugie w kolejności może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny zgodnie z wyjaśnieniami z przykładu 2.

 1. Mój mąż pracuje w Niemczech. Ja z dwójką dziećmi mieszkam w Polsce, gdzie pracuję. Czy otrzymam świadczenie 500+?

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym także świadczenia wychowawczego, ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W związku z powyższym, jeżeli współmałżonek pracuje w Niemczech, a pani pracuje zawodowo w Polsce, pierwszeństwo do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych – w tym świadczenia wychowawczego ma ustawodawstwo polskie. Analogicznie do przykładu drugiego Niemcy, jako państwo drugie w kolejności mogą jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny.

 

 

 1. Mieszkamy razem z dwójką dzieci w Anglii, tutaj obydwoje pracujemy. Jedno z dzieci pozostaje pod opieką babci w Polsce. Czy i na ile dzieci otrzymamy świadczenie 500+?

Zgodnie przepisami unijnymi świadczenia rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane są w państwie, w którym prowadzona jest działalność zawodowa, w następnej kolejności brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci. W opisanym przypadku państwem pierwszeństwa do wypłaty wszystkich świadczeń rodzinnych na wszystkie dzieci – w tym również świadczenia wychowawczego jest Wielka Brytania. Polska, jako państwo drugie w kolejności może wypłacić jedynie dodatek dyferencyjny na zasadach wyjaśnionych w przykładzie 2.

 

 1. Były mąż i ojciec mojego pierwszego dziecka mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Ja mieszkam w Polsce z obecnym mężem, naszym wspólnym dzieckiem i dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Nie pracuję. Czy dostaniemy świadczenia 500+ na obydwoje dzieci?

Z uwagi na fakt, że ojciec Pani pierwszego dziecka przebywa i pracuje na terytorium Wielkiej Brytanii w odniesieniu do świadczeń rodzinnych (takim jest również świadczenie wychowawcze) na to dziecko będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a wniosek powinien być rozpatrzony przez Marszałka Województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej). Tym samym, złożony przez Panią wniosek o świadczenie wychowawcze na to dziecko będzie przesłany do rozpatrzenia przez Państwo właściwe w pierwszej kolejności (z tytułu zatrudnienia ojca dziecka) – Wielką Brytanię. Tamtejsza instytucja powinna wydać decyzję w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, należnych w Anglii. W przypadku, kiedy świadczenia brytyjskie będą niższe, niż świadczenia należne w Polsce, strona polska powinna wydać decyzję w sprawie dodatku dyferencyjnego (zgodnie z przykładem 2). Świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego na pierwsze dziecko będzie mogło zostać wypłacone wyłącznie po spełnieniu warunku kryterium dochodowego określonego przepisami polskimi. W odniesieniu do drugiego dziecka decyzja w sprawie świadczenia wychowawczego zostanie wydana wyłącznie w oparciu o przepisy krajowe przez gminę.

 

I&F

 


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Umowa na okres próbny – warunki zawarcia od 22 lutego b.r.

Od 22 lutego zmieniły się przepisy dotyczące umów o pracę, o czym pisaliśmy tutaj. Jeśli chodzi o umowę na okres próbny nowe przepisy dopuszczają zatrudnienie tego samego pracownika raz jeszcze, ale pod pewnymi warunkami. Umowa nie może przekroczyć 3 miesięcy i nie można tego okresu przedłużyć.

Wg art. 25 § 3 k.p. ponowne zawarcie umowy na okres próbny przez pracodawcę z tym samym pracownikiem jest możliwe:

- gdy pracodawca zamierza zatrudnić pracownika do wykonywania innego rodzaju pracy (nowe obowiązki uzasadniają potrzebę ponownego sprawdzenia kwalifikacji),

- gdy upłynęły co najmniej 3 lata od daty rozwiązania lub wygaśnięcia łączącej strony poprzedniej umowy o pracę dotyczącej tych samych czynności, a pracodawca zamierza zatrudnić pracownika do identycznego rodzaju pracy jak w pierwszej umowie na okres próbny (przy czym strony tylko jeden raz mogą w ten sposób ponownie zawrzeć umowę na okres próbny).

I&F


Źródło: http://www.infor.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!