Kwiecień 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Aktualizacja dochodu – „Rodzina 500 plus”

Przy staraniu się o otrzymanie świadczenia rodzinnego brany jest pod uwagę dochód za rok 2014. Jednak jeśli komuś zmieniła się sytuacja zawodowa – na przykład utracił czy uzyskał zatrudnienie w kolejnych latach, musi to zaktualizować o dochód uzyskany lub utracony. Dochodem utraconym jest istotna zmiana sytuacji, ale nie jest nim np. obniżka pensji. Natomiast alimenty czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które otrzymywało się w 2014 r., ale w 2015 r. już nie, mogą stanowić dochód utracony.

Wybór roku 2014 jako bazowego wiązał się z wprowadzeniem projektu 1 kwietnia, kiedy to ze względu na brak zeznań podatkowych za rok  2015 niemożliwe byłoby ustalenie dochodu za ten okres.

Od przyszłego roku będzie brany pod uwagę dochód z roku poprzedzającego rok ubiegania się o świadczenie, ponieważ co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września.

Pierwsza decyzja wydawana jest na okres od 1 kwietnia do 30 września 2017 r., aby nie było trzeba składać wniosków dwukrotnie w ciągu jednego roku.

Podejmuje się również starania, aby zabezpieczyć pieniądze z programu 500 plus przed egzekucją komorniczą z konta bankowego.

Jak zaznaczono, co do zasady środki te nie podlegają egzekucji komorniczej, jednak gdy wpłyną na konto mogą zostać zajęte, ponieważ komornik może nie wiedzieć, skąd pochodzą.

„W związku z tym już trzy tygodnie temu podjęliśmy decyzję, że tę sprawę rozwiążemy sami. W porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich i gminami doskonaliliśmy takiej operacji, że wszystkie banki w Polsce otrzymały od nas informację o tym, z jakich kont gminy wypłacają pieniądze, zobowiązaliśmy też wszystkie gminy w Polsce, żeby do tytułu przelewu wpisywały, że środki pochodzą z programu 500 plus” – wyjaśnił przedstawiciel resortu rodziny. „W tej chwili jesteśmy na etapie wdrażania tego projektu w życie. Mamy deklarację od banków, że na przełomie kwietnia i maja ta kwestia zostanie załatwiona” - dodał.

 

Projekt jest już w Sejmie.

 

I&F

 

Prawo do zwolnienia z podatku VAT podatników z obrotami nie przekraczającymi 40 tys. euro

Rząd zaakceptował wniosek do Komisji Europejskiej odnośnie wysokości limitu, po przekroczeniu którego podatnicy obowiązkowo muszą dokonać rejestracji do VAT.

W latach 2017-2018 limit ten miałby kształtować się na poziomie 40 tys. euro (200 tys. zł). Obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro (150 tys. zł).

Podwyższenie limitu ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty osiągające niewielkie obroty. Wyjaśniono, że przedsiębiorstwa takie zostaną zwolnione z obowiązków:

-rejestracji dla potrzeb podatku VAT,

-prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT,

-wystawiania faktur i rozliczania tego podatku.

 

Administracja podatkowa mogłaby zostać odciążona od kontroli małych podatników i skupić się na kontrolowaniu firm uzyskujących wyższe obroty, w szczególności z branży podatnych na oszustwa podatkowe.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

 

Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Od roku 216 zmieniły się zasady dotyczące podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w sytuacji, gdy jednym z tytułów jest umowa zlecenia lub umów takich jest kilka.

 

Przypominamy, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym objęte są m.in.:

-umowy o pracę,

-umowy zlecenia,

-pozarolnicza działalność gospodarcza,

–  pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Sytuacja komplikuje się, gdy posiada się kilku tytułów jednocześnie (tzw. zbieg tytułów).

Od tego roku osoba, wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (1850 złotych) za pracę, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się jednak, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnej płacy.

Jak podaje portal http://inforrb.pl , „ZUS w celu wyjaśnienia co do stosowania nowych uregulowań sformułował kilka zasad:

– rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ustalania łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się odrębnie dla każdego miesiąca,

– kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń,

– ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania,

– u zleceniobiorców w odniesieniu do miesiąca, w którym wystąpiła niezdolność do pracy płatna zasiłkiem, skutkująca uzyskaniem niższego przychodu lub nieuzyskaniem go w ogóle, przy sumowaniu podstaw wymiaru składek emerytalno-rentowych należy uwzględnić kwotę określoną w umowie zlecenia, jeżeli odpłatność w tej umowie została ustalona miesięcznie kwotowo; zasada ta nie ma więc zastosowania w przypadku osób, dla których odpłatność w umowie została określona w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie,

– ustalając łączną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie uwzględnia się podstawy wykazanej za miesiąc po ustaniu danego tytułu ubezpieczenia, tj. za miesiąc, w którym ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ani jeden dzień,

– przez „przychód” zleceniobiorcy należy uznawać przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z umowy zlecenia.”

 

I&F

 


 

 

Źródło: http://inforrb.pl/

Projekt „Rodzina 500 plus” a alimenty

Celem programu „Rodzina 500 plus” jest wsparcie osób, które w związku z wychowywaniem dzieci ponoszą na ten cel wydatki. Chodzi głównie o to, aby poprawić sytuację materialną rodzin, a w związku z tym miałaby się zwiększyć dzietność w Polsce.

 

Eksperci przed wdrożeniem projektu mieli wątpliwości odnośnie świadczenia wychowawczego, które miało być rzekomo argumentem niektórych rodziców do obniżenia alimentów na dzieci.

 

Prezydencki projekt proponuje zmianę dotyczącą tego wątku. „Zmiana polega na wyraźnym wskazaniu, że świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, ” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

 

Projekt „Rodzina 500 plus” nie może być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych i pomocy osobom zobowiązanym z tego tytułu, zwłaszcza w sytuacji tak niskiej ściągalności alimentów. Byłoby to nie tylko sprzeczne z istota projektu, ale również rażąco naruszało by zasadę sprawiedliwości społecznej.

 

Analogiczne rozwiązania zaproponowano w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla przysługujących różnym formom pieczy zastępczej.

 

Projektodawcy chcą, aby zmienione przepisy weszły w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy.

 

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Stopniowy wzrost kwoty wolnej?

Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem projektu stopniowego podnoszenia kwoty wolnej od podatku. Według resortu kwota wolna miałaby wzrastać o 1000 zł rocznie, począwszy od roku 2017,aż do osiągnięcia docelowej kwoty 8000 zł. Zostały podjęte również dyskusje na temat degresywności kwoty wolnej, pozwalającej jednocześnie na realizację celów społecznych i ograniczenie skutków zmian w tym obszarze dla finansów publicznych nawet o jedną czwartą rocznie.

 

W 2017 planuje się także jednorazową wypłatę dodatków do emerytur i rent ( podobnie jak w tym roku ).

 

Trwają również dyskusje na temat wieku emerytalnego. W przypadku kobiet miałoby to być osiągnięcie 61 lat, jeśli chodzi o mężczyzn mówi się o wieku 66 lat. Rozważa się również wprowadzenie wymogu odnośnie do okresu składkowego uprawniającego do przejścia na emeryturę przy jednoczesnym wymogu wypracowania co najmniej minimalnej emerytury.

 

Ponadto rozważana jest kwestia obniżenia stawek VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najwyższa stawka VAT w wysokości 23 % oraz najniższa w wysokości 8 % obowiązują tylko do końca 2016 r.

 

Wszelkie zmiany wiązałaby się z koniecznością istotnej zmiany priorytetów wydatkowych państwa lub podjęcia dodatkowych działań po stronie dochodowej.

 

I&F

 


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Pracowałeś za granicą? Musisz wykazać dochód w Polsce.

Jeśli podatnik zarabiający za granicą w danym roku podatkowym spędził w Polsce więcej niż 183  dni musi rozliczyć w zeznaniu podatkowym dochody z zagranicznych źródeł, nawet w przypadku odprowadzenia podatku w innym kraju. Termin na złożenie zeznania mija 2 maja b.r., tak samo jak w przypadku pozostałych podatników. Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata, więc nie oznacza to, że podatnik będzie musiał po raz drugi odprowadzić od tych dochodów podatek. Mogą one jednak wpłynąć na wysokość efektywnej stawki podatkowej, a więc i wysokości należnego podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

 

 Z całą pewnością trzeba wykazać dochody z pracy za granicą, z działalności wykonywanej osobiście, a także dochody kapitałowe. Takiemu zadeklarowaniu w Polsce mogą podlegać również dochody z najmu nieruchomości, jakie polscy rezydenci podatkowi osiągają za granicą. To może być całe spektrum dochodów, ten sam zestaw źródeł dochodów, jakie w Polsce należy co do zasady opodatkowywać – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.

Sposoby obliczenia podatku w odniesieniu do dochodów uzyskanych za granicą:

– metoda wyłączenia z progresją ,

– metoda zaliczenia proporcjonalnego (kredytu podatkowego). Pr

Przed wypełnieniem PIT należy sprawdzić, którą z tych metod przewiduje podpisana przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem uzyskiwania dochodów.

– Metoda wyłączenia z progresją jest co do zasady korzystna dla podatników, ponieważ pozwala ona na wyłączenie dochodu zagranicznego z opodatkowania w Polsce. Jest jednak pewien mankament, może się okazać, że dochód zagraniczny wpłynie na wysokość efektywnej stawki podatkowej, jaką ostatecznie zostanie obciążony dochód polski – mówi Anna Misiak.

– W przypadku metody kredytu podatkowego w Polsce należy zadeklarować dochód zagraniczny i go opodatkować według skali podatkowej, jaka u nas obowiązuje. Podatnikowi przysługuje jednak prawo do tego, żeby odliczyć podatek zapłacony za granicą, a także, jeśli mówimy o dochodach z pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich czy z działalności gospodarczej, do zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej – mówi Misiak.

Ta metoda jednak wymaga zadeklarowania całej kwoty dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą i wyliczenia od tej sumy należnego podatku.

 

 

I&F

 


 

Źródło: http://inforrb.pl/

 

 

 

Kilometrówka za jazdy prywatnym autem w celach służbowych a przychód pracownika

Wypłacony pracownikowi zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych nie stanowi po stronie pracownika uzyskania przychodu, który miałby być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to jazd lokalnych (niebędących podróżą służbową w rozumieniu Kodeksu pracy).

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2015 r. (K 7/13) określił warunki, których spełnienie powoduje powstanie przychodu przez pracownika, tj.:

  1. Zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. Zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. Korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Dni wolne od pracy w maju a wymiar czasu pracy

W maju 2016 roku przypadają łącznie 4 świętami, będące dniami wolnymi od pracy. Są to:

1 maja – święto państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

15 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

26 maja – dzień Bożego Ciała.

 

Święto 1 maja, które przypada w niedzielę, oraz pierwszy dzień Zielonych Świątek (zawsze występuje w niedzielę) nie obniżają wymiaru czasu pracy w maju 2016 r. Nie trzeba więc za nie oddawać pracownikom innego dnia wolnego. Natomiast święto 3 maja, które przypada w tym roku we wtorek, i święto Bożego Ciała, które przypada w czwartek 26 maja 2016 r., obniżają wymiar czasu pracy łącznie o 16 godzin. Wymiar czasu pracy w maju 2016 r. wyniesie zatem: 176 godz. – 16 godz. = 160 godz.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Zmiany w VAT

Rada Ministrów zamierza wprowadzić zmiany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego, które przyczynią się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

 

Wśród zmian, jakie widnieją na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wymieniono m.in. :

– likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,

– wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania deklaracji i informacji podsumowujących za okresy miesięczne wyłącznie drogą elektroniczną,

– odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, iż podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,

–  doprecyzowane mają zostać przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,

–  zmodyfikowanie zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT,

– przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej.

 

 

Zmiany mają też objąć kodeks karny skarbowy. Chodzi o zaostrzenie sankcji w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.

Za przygotowanie odpowiednich projektów nowelizacji odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów.

 

O postępach w sprawie VAT będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Kiedy można skorzystać z ulgi internetowej w zeznaniu rocznym?

Ostatnie dni na złożenie zeznania podatkowego za zeszły rok to czas wielu pytań i wątpliwości. Ulga internetowa jest jednym ze sposobów obniżenia wielkości podatku za zeszły rok i nie raz sprawia problemy przy odliczaniu.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Z ulgi, o której mowa, mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy do tej pory z niej nie skorzystali albo po raz pierwszy dokonali odliczenia w zeznaniu za 2014 rok.

 

Podatnik może odliczyć rocznie 760 złotych.

 

Odliczeniu podlegają tylko wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci, więc nie można odliczyć na przykład kosztów przyłączenia Internetu.

Aby bezpiecznie odliczyć ulgę należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku na usługi internetowe ( faktury, dowody wpłaty, potwierdzenia przelewu ).

Minister Finansów potwierdził też prawo podatników do odliczania w ramach ulgi na Internet wydatków poniesionych za użytkowanie Internetu w kawiarenkach internetowych.

 

 

I&F


Źródło: http://inforfk.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!