Sierpień 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Nowe wzory Deklaracji VAT-7

Począwszy od sierpnia 2016 roku obowiązywać będą nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-8(8), VAT-9M(6), VAT-7K(11), VAT-7D(8). Do rozliczenia za grudzień lub IV kwartał 2016 r. można składać poprzednie wersje deklaracji. Nie mogą z nich jednak korzystać podmioty rozliczające VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa.

Jakie zmiany?

W porównaniu z poprzednią wersją Deklaracji, ta nowa zawiera nową poz. 39 „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”, w związku ze zmianami, jakie w rozliczeniu VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa wprowadziła ustawa zmieniająca z 7 lipca 2016 r. Wpisujemy tam VAT wpłacony wcześniej na konto organu celnego i wykazany w deklaracji VAT-14 za okres, za jaki składana jest deklaracja, co za tym idzie kwota z tej pozycji będzie obniżała VAT należny wynikający z deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, gdyż wcześniejsza zapłata VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa nie zwalnia z rozliczenia WNT w deklaracji.

 

Ponadto nową pozycją będzie wiersz „Korekta podatku naliczonego, o którym mowa w art. 89b ust. 4 ustawy”, gdzie w poz. 50 dłużnik będzie wykazywał ponownie VAT naliczony wynikający z opłaconej faktury, który wcześniej musiał skorygować z powodu nieuregulowania należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. Zlikwidowano natomiast poz. 66 w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz poz. 72 w deklaracji VAT-7D, w których podatnik informował, że dokonuje korekty na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Nowelizacja Kodeksu Pracy – zmiany od 1 września

1 września wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która mówi, że pracodawca jest zobowiązany do podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy.

– Zmiany dają gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników –powiedziała minister Elżbieta Rafalska. – Teraz, gdy poprawia się sytuacja na rynku pracy, chcemy dbać nie tylko o jej dostępność, ale i o jakość.

 

Jak dotąd pracodawca musiał dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem pracownika do końca jego pierwszego dnia pracy. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorca mógł tłumaczyć brak umowy z pracownikiem, który w gruncie rzeczy pracował „na czarno”, że jest to pierwszy dzień pracy pracownika i na dopilnowanie formalności ma jeszcze czas.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Nowe limity przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Minister Rozwoju przekazał do konsultacji projekt, który wprowadza nowe zasady w ustawie o rachunkowości. Zmiany zaczęłyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku i dotyczyłyby głownie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z 1 200 000 euro (obecnie obowiązujących) do 2 000 000 euro.

Jak podaje serwis internetowy www. inforfk.pl „Efektem takiej zmiany byłyby również następujące zmiany w prawie bilansowym:

– podniesienie progu limitu (do 2 000 000 euro) dotyczącego dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wymienione wcześniej jednostki gospodarcze (tj. zmiana art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości),

– uchylenie w art. 3 ust. 1a punktu trzeciego odnoszącego się do jednostek mikro (w przepisie tym ustawa o rachunkowości zezwalała jednostkom gospodarczym wcześniej wymienionym, które osiągają przychody pomiędzy 1 200 000 euro a 2 000 000 euro, być zaliczanymi do jednostek mikro; zakładane podniesienie progu do 2 000 000 euro spowoduje, że przepis ten nie będzie znajdował zastosowania),

– automatyczne podniesienie do 2 000 000 euro limitu zobowiązującego kierownika jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską do składania w sądzie rejestrowym (w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy) oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego (zmiana art. 2 ust. 2a oraz art. 70a ustawy o rachunkowości).”

Swoją decyzję Minister tłumaczy zbyt dużym obciążeniem finansowym przedsiębiorców związanym z obsługą księgową – koszty prowadzenia pełnej księgowości są ok. 5-krotnie wyższe niż koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Składki ZUS 2017

Likwidacja ryczałtowych składek ZUS (danina miałaby zależeć od wysokości osiąganych przez firmy dochodów) ma zacząć obowiązywać dopiero od roku 2018 – znamy zatem wartość składek na rok 2017.

Minister Finansów przekazał już projekt budżetu na przyszły rok. Jak wynika z danych, przeciętne miesięczne wynagrodzenie ma wzrosnąć z 4055 zł w roku 2016 do aż 4252 zł w roku 2017. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić więc będzie 60% tej kwoty czyli 2551,20 zł.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2017 roku wyniosą odpowiednio:

Składki ZUS na 2017 rok Wzrost w stosunku do roku 2016
    Składka emerytalna 497,99 zł wzrost o 23,07 zł
    Składka rentowa 204,10 zł  wzrost o 9,46 zł
    Składka chorobowa   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
    Składka wypadkowa   45,92 zł wzrost o   2,13 zł
    Składka na Fundusz Pracy   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 873,01 zł  wzrost o 40,44 zł

(4,9%)

Łącznie z tytułu ubezpieczenia społecznego przedsiębiorca zapłaci 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną jej wysokość będzie znana w styczniu 2017 roku, ponieważ jej wartość zależy od innego wskaźnika.  Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł. Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 roku wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.

 

I&F


 

Źródło: http://zus.pox.pl/zus/nowe-skladki-zus-na-2017-rok.htm

ZUS – informacje o stanie konta ubezpieczonego

Do końca sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych był zobowiązany do wysłanie informacji o stanie konta ubezpieczonego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., posiadającym konto w ZUS. Instytucja zakończyła wysyłkę przed terminem a ilość wysłanej korespondencji kształtowała się na poziomie 18,5 mln.

Informacje obejmują dane na 31 grudnia 2015 roku. Można tam znaleźć dane o:

– ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie, na które składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. w wysokości nominalnej,

– ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie (jeżeli ubezpieczony posiada subkonto),

– hipotetycznej emeryturze obliczonej na podstawie ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie.

Po raz pierwszy, w ramach prowadzonej akcji informowania o stanie konta, Zakład nie wysyłał informacji do ubezpieczonych posiadających profil na Platformie Usług Elektronicznych. Dla tych 1 228 865 ubezpieczonych dane zostały udostępnione w formie elektronicznej.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Masz sporo zaległego urlopu? Sprawdź, czy go nie stracisz!

Zgodnie z treścią art. 168 kodeksu pracy (dalej k.p.) – pracodawca powinien udzielić pracownikowi niewykorzystanego w terminie urlopu najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jak wynika z przepisów, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu, nawet w sytuacji, gdy pracownik nie wyrazi na to zgody. Jeśli pracodawca tego nie zrobi to po upływie 30 września obowiązek udzielenia zaległego urlopu nadal spoczywa na pracodawcy, a jego niewypełnienie może się dla niego wiązać z sankcjami.

Zgoda pracownika na urlop nie jest konieczna także wówczas, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę.

W razie wybierania urlopu wypoczynkowego w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę urlop zaległy.

Ponadto należy pamiętać, że roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu, czyli niemożności domagania się jego udzielenia czy wypłacenia ekwiwalentu.

Trzyletni w tym przypadku okres przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Podatek od nieruchomości 2017

Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. :

OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

ZUS wypłaca 3400 zł

W Polsce żyje dziś 2300 stulatków, a ich liczba z każdym rokiem rośnie. To właśnie uzyskanie wieku 100 lat jest warunkiem uzyskania świadczenia honorowego z ZUS.

Świadczenie otrzymywanie jest bez konieczności składania wniosków.

„Świadczenie to dostają także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty” – poinformowała rzeczniczka Regionalnego ZUS Województwa Dolnośląskiego Iwona Kowalska. Takie osoby muszą jedynie dostarczyć dokument potwierdzający datę urodzenia, ponieważ nie widnieją oni w systemie ZUS. Przyznawana kwota jest kwotą brutto i jest ona ustalana corocznie – jest to 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Historia dodatku emerytalnego

W Polsce po raz pierwszy świadczenia honorowe dla stulatków wypłacono w latach 70. XX w. Wtedy to świadczenie otrzymało 500 osób. Od 2006 r. wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie, której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Według statystyk przedstawionych przez ZUS z roku na rok liczba osób otrzymujących świadczenie jest większa. W 2007 r. żyło w Polsce 1,4 tys. stulatków, a w 2035 r., według prognoz ZUS, będzie ich 9,7 tys.

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Konieczność wstawienia się w pracy podczas urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wyłącznie wtedy, gdy:

– pracownik przebywa na urlopie oraz

– obecność pracownika jest niezbędna z uwagi na okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego urlopu.

Możliwość ta daje pracodawcy prawo do przerwania urlopu wypoczynkowego pracownika, poprzez zatelefonowanie, wysłanie mu e-mail, sms czy poinformowanie go o tym na piśmie. W związku z tym pracodawca musi dysponować określonymi danymi pracownika w czasie jego urlopu, takimi jak np. adres, nr prywatnego telefonu czy adres e-mail. Co do zasady, pracownik nie jest zobowiązany do podania takich danych i budzi to liczne kontrowersje, jednak pracodawca może wymagać od zatrudnionego podania tych informacji, powołując się na obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu.

 

Możliwość odwołania pracownika z urlopu jest wyjątkiem od zasady nieprzerwanego urlopu, gwarantującej pracownikowi coroczne prawo do wypoczynku (art. 152 § 1 Kodeksu pracy, dalej k.p.).

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

Badanie pracownika alkomatem a zapisy regulaminu

W regulaminie pracy często można spotkać się z zapisem, który zobowiązuje pracowników do poddania się obowiązkowemu badaniu alkomatem, jeśli zajdzie podejrzenie, że są nietrzeźwi.

Czy jest to jednak zgodne z prawem?

Jeśli chodzi o regulamin pracy, to może znajdować się w nim zapis, że pracodawca ma prawo przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika przy użyciu atestowanego alkomatu, ale tylko i wyłącznie za zgodą zatrudnionego.

W przypadku odmowy pracownika , pracodawca może natomiast wezwać uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (czyli policję lub straż miejską), który przeprowadzi taki test.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!