Wrzesień 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

PIP i nowe uprawnienia

W związku ze zmianami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę poszerzono uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Co  zmieni się w zakresie kontroli PIP od 1 stycznia 2017 roku?

Właściwe organy PIP będą uprawnione do przeprowadzania, bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy, kontroli m.in. w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, a także skierowania wystąpienia (zawierającego wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną) lub wydania (ustnego) polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki za godzinę pracy wykonywanej na podstawie wskazanych umów.

Możliwa kara: od 1000 zł do 30 000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę po nowelizacji).

Ponadto pojawiły się zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia – oskarżycielem publicznym wykroczenia jest inspektor pracy, przez dodanie wykroczenia związanego z wypłatą wynagrodzenia w zaniżonej wysokości dla przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi (art. 17 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia po nowelizacji).

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Zmiany dla pracujących nocą

Od 1 stycznia 2017 r. zmienią się przepisy w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prócz zmian takich jak pełne minimalne wynagrodzenie (100%) już od początku zatrudnienia (zamiast obniżonego do 80%) dla pracowników wchodzących na rynek oraz minimalne wynagrodzenie, które będzie przysługiwało za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług dla zleceniobiorców zmianie ulegnie również wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w nocy.

Jak podaje serwis www.inforrb.pl:

„Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej za każdą godzinę tej pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie dodatek ten jest uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prowadzi to do sytuacji, gdy osoba pobierająca minimalne wynagrodzenie, pomimo wykonywania pracy w porze nocnej (za które przysługuje dodatek), może otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości co pracownik, który też otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ale nie wykonuje pracy w nocy.”

Od nowego roku pracownik pobierający minimalne wynagrodzenie, który otrzymał dodatek za pracę w nocy, zarobi więcej niż pracownik, który także otrzymuje wynagrodzenie minimalne, ale nie pracował w nocy, ponieważ dodatek nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Reforma oświaty – nauczyciele nie stracą pracy

W związku z reformą oświaty nauczyciele gimnazjum zaczęli obawiać się o swoją posadę. Szefowa MEN Anna Zalewska zapewniła, że zmiana struktury nie przewiduje zwolnień nauczycieli  – „Chcemy o nauczycielu, o jego wynagrodzeniu, o jego przyszłości, o jego doskonaleniu zawodowym rozmawiać”. Nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących szkołach z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela, który już pracuje w pełnym wymiarze zajęć w jakiejś szkole, będzie wymagało pisemnej zgody dyrektora tej szkoły. „Rozwiązanie to pozwoli na zyskanie dodatkowych miejsc pracy i umożliwi podjęcie zatrudnienia nauczycielom z gimnazjów, w których wygaszane jest kształcenie” – wyjaśniła minister edukacji.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Konsekwencje nieudzielenia zaległego urlopu

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie – Zgodnie z treścią art. 168 kodeksu pracy (dalej k.p.) – pracodawca powinien udzielić pracownikowi niewykorzystanego w terminie urlopu najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Warunek udzielenia urlopu zaległego do końca września będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie go we wrześniu.

Pracodawca, który nie udziela pracownikowi urlopu w terminie do końca września, może zostać ukarany przez sąd grzywną w wysokości od 1 do 30 tys. zł (art. 282 § 1 k.p.). Pracodawca może zostać ukarany grzywną w takiej wysokości za:

– nieudzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (dotyczy to także nieudzielania zaległego urlopu),

– bezpodstawne obniżanie wymiaru tego urlopu.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Udokumentowanie zwiększenia wymiaru czasu pracy

Jeśli pracodawca umówi się z pracownikiem zatrudnionym na część etatu, że zwiększony zostanie jego wymiar czasu pracy, musi to odpowiednio udokumentować.

W jaki sposób?

1) pracodawca złoży wypowiedzenie zmieniające.

2) strony zawrą stosowne porozumienie –  poprzez sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy o pracę. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej, a po podpisaniu przez pracownika stanie się integralną częścią jego umowy o pracę.

 

I&F

 

Kolejne zmiany w VAT

Wiceminister finansów Wiesław Jasiński przedstawił nowe rozwiązania, które mają znaleźć się w tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT.

Jakie zmiany?

Rejestrowanie i wyrejestrowywanie podatników VAT

Jeśli ktoś zalegał z podatkami przy wyrejestrowywaniu firmy i będzie chciał zarejestrować ją no nowo będzie musiał płacić obowiązkową kaucję rejestracyjną. To samo będzie przy rejestracji osób skazanych za przestępstwa skarbowe. Kaucja będzie miała różną wysokość, będzie miała limit górny i dolny. Ponadto będą istnieć fakultatywne kaucje rejestracyjne (np. dla udostępniających lokale na fikcyjne biura).

Rozliczenia VAT

Małe jednostki będą nadal rozliczać się kwartalnie, a większe miesięcznie. Wiceminister nie wykluczał jednak wprowadzenia obligatoryjnego rozliczenia miesięcznego przez pierwszy rok działalności. W projekcie znajdą się też zapisy o przyspieszonym 25-dniowym rozliczaniu VAT w konkretnych sytuacjach.

Sankcje za wyłudzenia VAT

Zaniżenie podatku do zapłaty lub zawyżenie do zwrotu będzie skutkować „dodatkowym obciążeniem podatkowym w wysokości 30 procent wyliczonego podatku”. Będą też sankcje stuprocentowe za wystawianie fikcyjnych faktur.

Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego

Rezygnacja z tzw. „czynnego żalu” przy korekcie deklaracji podatkowej. Będzie zarazem rozszerzenie możliwości dobrowolnego poddania się karze. Planowane są również zmiany w podatku akcyzowym, polegające m.in. na zwolnieniu z akcyzy alkoholu „skażanego” na terytorium RP.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Czy można będzie handlować w niedzielę?

2 września b.r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Wnioskodawcami był  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi „Solidarność” oraz inne organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców. Projekt został już podpisany przez ponad 350 tys. obywateli.

Kogo obowiązywałby zakaz?

– w placówkach handlowych (wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie m.in. sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów materiałów budowlanych oraz domów wysyłkowych),

– franczyzobiorców,

– przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o „umowę agencji” (z wyłączeniem stacji paliw),

– przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny.

Gdzie można byłoby handlować?

– w sklepach, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów),

– na stacjach benzynowych (z pewnymi obostrzeniami),

– w piekarniach zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów własnej produkcji do godz. 13,

– w aptekach i punktach aptecznych,

– w kioskach nieprzekraczających 50 m kw. powierzchni użytkowej, w których sprzedaż gazet, czasopism i biletów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki (rozumianego jako przychód ze sprzedaży);

– w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż pamiątek, upominków lub dewocjonaliów, w których sprzedaż wiodąca tych produktów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu,

– w placówkach handlowych zlokalizowanych w zakładach hotelarskich, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych oraz

– w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

– w placówkach handlowych nieprzekraczające 25 m kw. powierzchni użytkowej usytuowane w obiektach do obsługi pasażerów, m.in. w portach lotniczych, dworcach autobusowych oraz kolejowych, prowadzących sprzedaż towarów na promach i w samolotach;

–  w kwiaciarniach nieprzekraczających 50 m kw. powierzchni użytkowej, w których sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki.

– na platformach i portalach internetowych świadczących usługi w zakresie sprzedaży towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej.

– w strefach wolnocłowych.

Inne zapisy projektu

– w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz Wielką Sobotę „handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych” mógłby się odbywać do godz. 14.

– handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

 

I&F


 

Źródło: http://inforrb.pl/

Bezpłatne leki dla seniorów już od dziś

Przypominamy, że już od dziś osoby po 75.roku życia uzyskują prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez Ministra Zdrowia. Osobom takim receptę będzie mógł wystawić lekarz przychodni, do której należy pacjent, wpisując na recepcie literkę „S”. Należy pamiętać, by upewnić się, że recepta została opatrzona odpowiednim oznaczeniem.

 

Ponadto osobami uprawnionymi do wystawiania takich recept mogą być  pielęgniarki POZ oraz lekarze, którzy zaprzestali już wykonywania zawodu, ale wciąż mają takie prawo i wystawiają receptę sobie lub członkom najbliższej rodziny.

 

Który lekarz nie wystawi recepty?

– lekarze POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

– lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność przychodni,

– lekarze POZ, na których liście pacjent nie jest ,

– inni lekarze specjaliści, np. kardiolodzy i onkolodzy.

 

Ponadto resort zdrowia przypomina, że w związku z wprowadzeniem bezpłatnych leków lekarze nie mogą traktować tego faktu jako podstawę do zmiany farmakoterapii, „jeżeli zmiana nie jest oparta na aktualnej wiedzy medycznej”.

Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie ministra, będą mogli otrzymać bezpłatnie. Uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją. Jeśli więc lek jest refundowany w określonych wskazaniach, wówczas pacjent, który ma go stosować w innym wskazaniu, będzie musiał za niego zapłacić.

 

I&F


 

Źródło: http://www.infor.pl/

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!