Listopad 2016 - I&F Kancelaria Usług Rachunkowych i Doradztwa Prawnego Iga Faryś

Korekta odpisu na ZFŚS do końca grudnia

Do 31 grudnia 2016 r. pracodawca powinien dokonać korekty odprowadzonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W tym celu, opierając się na faktycznej liczbie zatrudnionych pracowników, należy ponownie obliczyć wysokość odpisu. Następnie pracodawca odpowiednio zwiększa lub zmniejsza odprowadzony wcześniej odpis na ZFŚS.

Podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby pracowników. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (§ 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; dalej: rozporządzenie).

Przy ustalaniu przeciętnej liczby pracowników uwzględnia się zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony i określony, a także zatrudnionych na podstawie umów zawartych na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy lub na zastępstwo. Do osób zatrudnionych zalicza się też pracowników powołanych, mianowanych lub wykonujących pracę na podstawie wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. W przeciętnej liczbie zatrudnionych nie ujmuje się natomiast osób przebywających na urlopach wychowawczych, bezpłatnych, osób wykonujących umowy cywilnoprawne (w tym zleceniobiorców) czy osób wykonujących pracę nakładczą.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/749351,Korekta-odpisu-na-ZFSS-do-konca-grudnia.html

 

Zmiana minimalnej pensji wpłynie na wynagrodzenie urlopowe

Pracodawcy wynagradzający swoich pracowników składnikami zmiennymi uzależnionymi od minimalnego wynagrodzenia muszą na nowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, do których prawo powstanie, począwszy od stycznia 2017 r. (tj. od kwoty 2000 zł). Przeliczenie służy wyłącznie prawidłowemu ustaleniu kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. W okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może bowiem stracić finansowo.

Przeliczeniu podlegają przede wszystkim dodatki za pracę w porze nocnej, które większość pracodawców wypłaca od minimalnej podstawy wymiaru (w 2016 r. – 1850 zł). W przypadku pracowników wynagradzanych stawką minimalną (w tym pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymujących odpowiednią część tej stawki) należy ponownie ustalić wysokość innych zależnych składników, np. premii regulaminowej czy wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Te same zasady należy stosować, ustalając wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, do którego prawo powstanie, począwszy od stycznia 2017 r.

Czytaj więcej w artykule: „Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r. wpłynie na wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy” >>

Zobacz także: Wynagrodzenia


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/749212,Zmiana-minimalnej-pensji-wplynie-na-wynagrodzenie-urlopowe.html

 

6,6 tys. zł wyniesie kwota wolna od podatku – ale tylko dla najmniej zarabiających

Kwota wolna od podatku dochodowego (PIT) dla osób najmniej zarabiających wyniesie 6,6 tys. zł – poinformował w czwartek PAP wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Natomiast osoby najlepiej zarabiające mogłyby nie mieć wcale kwoty wolnej. Niestety PAP nie podał, czy Morawiecki mówił o roku 2017, czy dopiero o 2018.

„Celujemy w kwotę 6,6 tys. zł, żeby to minimum socjalne było bez podatku, ale potem, żeby kwota wolna dość szybko wracała do obecnego poziomu” – powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że w przeciwnym wypadku koszty dla budżetu byłyby ogromne. Poinformował, że tym samym kwota wolna byłaby na poziomie zgodnym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnił, że powyżej 6,6 tys. zł kwota wolna miałaby maleć – byłaby degresywna.

Stąd osoby zarabiające między 6,6 tys. zł rocznie, a np. 11 tys. zł rocznie będą mogły korzystać z wyższej niż obecnie kwoty wolnej, ale o malejącej strukturze. Z kolei zarabiające ok. 11 tys. (ten poziom, według Morawieckiego, wciąż podlega analizom) miałby kwotę na obecnej wysokości, czyli ok. 3 tys. zł. Z kolei na poziomie np. II progu podatkowego kwota wolna by zanikała.

„Chodzi o to, aby uzyskać pewną progresję podatkową także wyżej” – uzasadniał Morawiecki. „Znacząco poprawiamy (sytuację) z punktu widzenia tych najbardziej potrzebujących, czyli to, o co chodzi naszemu rządowi, aby było bardziej progresywnie i bardziej sprawiedliwie” – dodał.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Wicepremier poinformował, że proponowane rozwiązanie będzie kosztowało budżet setki milionów zł, które resort finansów będzie musiał znaleźć. „To będą co najmniej setki milionów zł, ale nie miliardy” – zaznaczył.

Wcześniej Morawiecki mówił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających może nastąpić już od stycznia 2017 r.

Kilkanaście dni temu Sejm uchwalił ustawę wydłużającą do 1 stycznia 2018 roku dotychczasową kwotę wolną od podatku (ok. 3 tys. zł rocznie). Nowela była odpowiedzią na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku jest niezgodny z konstytucją. TK dał czas na zmianę prawa do 1 grudnia 2016 roku. Ustawą w przyszłym tygodniu ma się zająć Senat.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/749166,66-tys-zl-wyniesie-kwota-wolna-od-podatku-ale-tylko-dla-najmniej-zarabiajacych.html

 

Uproszczenia dla początkujących przedsiębiorców

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera przedstawiony pakiet Konstytucji Biznesu.

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą zakłada Konstytucja dla biznesu. Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem, czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ponadto początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.

Głos w dyskusji o „Konstytucji biznesu”

Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/749120,Uproszczenia-dla-poczatkujacych-przedsiebiorcow.html

 

Dodatek za pracę w nocy w 2017 r. – zmiany

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej obliczana jest z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile będzie wynosił dodatek w 2017 roku? Od 1 stycznia 2017 r. dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czym jest praca w nocy?

W myśl art. 1517 § 1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21 a 7.

Pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Za pracę w godzinach nocnych pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Dodatek jest obowiązkowy i pracownik nie może się go zrzec.

Wysokość dodatku

Zgodnie z Kodeksem pracy, wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy produkt: Wielka Księga Prawa Pracy

Dodatek za pracę w nocy jest taki sam dla wszystkich pracowników, niezależnie od wysokości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia. Jak już wskazano, wysokość dodatku za pracę w porze nocnej obliczana jest z minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w roku 2016 wynosi – 1850 zł, natomiast w roku 2017 będzie wynosiło 2 tys. zł.

Wysokość dodatku będzie się różnić w poszczególnych miesiącach, w zależności od miesięcznego wymiaru godzin do przepracowania. Z uwagi na to, że w 2017 r. płaca minimalna wyniesie 2 tys. zł, dodatek za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach będzie wynosił:

Wysokość dodatku za pracę w nocy jest wartością minimalną. Oznacza to, że pracodawca może samodzielnie ustanowić wyższy dodatek.

Dodatek za pracę w nocy jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ryczałt

Przepisy Kodeksu pracy wprowadzają również możliwość zastąpienia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej – ryczałtem. Jest do dopuszczalne w stosunku do osób, które wykonują pracę poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.


źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/748943,Dodatek-za-prace-w-nocy-w-2017-r-zmiany.html

 

Nowe wymogi dla firm związane z ochroną danych osobowych

W połowie 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR). Unijne prawo wprowadza narzędzia, które mają zwiększyć kontrolę osób fizycznych nad ich danymi osobowymi. Z drugiej strony nakłada szereg wymogów na firmy i podmioty, które gromadzą, przetwarzają i udostępniają dane. Firmy, które nie wdrożą nowych przepisów, czekają kary finansowe.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych to nowe unijne prawo, które zostało przyjęte w tym roku i zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Nowelizacja ma na celu ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE i nakłada szereg nowych wymogów na wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Nowe przepisy nakładają duże wymogi na przedsiębiorców, którzy będą musieli m.in. zadbać o ochronę danych osobowych już na etapie projektowania systemów informatycznych, każdorazowo uzyskiwać zgodę klienta na przetwarzanie jego danych i rejestrować takie operacje. Administratorzy będą również musieli obowiązkowo zgłaszać każdy incydent polegający na naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Reforma ochrony danych osobowych w UE od 25 maja 2018 roku

Przedsiębiorcom, którzy nie dostosują się do wymogów rozporządzenia, będą grozić wysokie kary finansowe.
Egzekwowaniem nowych przepisów zajmie się Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które zostało wyposażone w nowe kompetencje.

– Będziemy stać na straży procesów przetwarzania danych i w tym celu dostaliśmy szereg nowych narzędzi, dzięki którym możemy robić to skutecznie. Mamy możliwość nakładania wysokich kar finansowych, których górny próg sięga 20 mln euro lub 4 proc. światowego obrotu firmy, co może budzić lekki niepokój. Dojdzie do tego wyłącznie w tych sytuacjach, w których wnikliwa analiza wykaże rażące naruszenie przepisów. Niemniej jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi, że jeżeli nie zadbają należycie o nasze dane osobowe, to możemy ich za ten brak należytej staranności ukarać karą finansową – przestrzega Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/748975,Nowe-wymogi-dla-firm-zwiazane-z-ochrona-danych-osobowych.html

 

Ostateczna likwidacja OFE, emerytury dla osób na umowach o dzieło – rekomendacje MRPiPS

Reszta środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych powinny zostać przekazane na Fundusz Rezerwy Demograficznej i jednocześnie odnotowane na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS. Do minimalnego świadczenia emerytalnego gwarantowanego przez państwo (od 1 marca 2017 roku ma to być 1000 zł) powinien uprawniać przynajmniej 15-letni okres składkowy. To są niektóre z pomysłów rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po przeglądzie polskiego systemu emerytalnego.

Projekt rekomendacji zakłada też m.in. przeanalizowanie włączenia do systemu ubezpieczeniowego osób na umowach o dzieło oraz uczniów i studentów zatrudnionych na umowy zlecenia.

Od czerwca do września na zlecenie resortu ZUS przeprowadziła 27 debat o możliwych zmianach w systemie emerytalnym. Zakład przygotował dwie publikacje – Zieloną Księgę – podsumowanie wypowiedzi podczas debat i Białą Księgę – rekomendacje proponowanych podczas przeglądu zmian.

Obie trafiły do resortu i na ich podstawie oraz własnych analiz, przygotowano propozycję stanowiska rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym. W środę ten projekt resort przekazał do konsultacji międzyresortowych i opinii społecznych.

W dotyczącej Otwartych Funduszy Emerytalnych części projektu, do którego dotarła PAP, proponuje się, by rozważyć przekazanie środków pozostających jeszcze w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej „a kwoty środków wynikających z wysokości aktywów zgromadzonych na rachunkach w OFE zapisać na subkontach w ZUS”.

Wiek emerytalny będzie obniżony od października 2017 r.

W ocenie resortu, który przygotował stanowisko, „propozycja ta realizuje zarówno potrzeby rynku finansowego: aktywa będą inwestowane nadal na giełdzie, jak i ubezpieczonych, których aktywa zgromadzone w OFE zostaną zapisane na subkontach w ZUS”.

Resort uznał, że spośród działań proponowanych w Białej Księdze „rozważenia wymagają”: wprowadzenie zasady przechodzenia na emeryturę tylko raz w życiu – brak możliwości ponownego przeliczania emerytur oraz wprowadzenie reguły, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie można uzyskać prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do rozważenia jest też – zdaniem resortu – uzależnienie prawa do najniższego świadczenia po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego (60/65 lat), od opłacania składki – przynajmniej od płacy minimalnej – przez 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Resort wpisał też do projektu stanowiska, rozesłanego do konsultacji, proponowaną w Białej księdze zasadę, że wypłata comiesięcznej emerytury przysługiwałaby osobom z przynajmniej pięcioletnim stażem pracy, i tylko, gdy wyliczone świadczenie przewyższa jedną trzecią najniższej gwarantowanej emerytury. W innej wersji do wypłaty takiego comiesięcznego świadczenia konieczny byłby co najmniej 15-20 letni staż pracy.

W Białej księdze proponowano, by osobom, które nie osiągną takiego minimum dla comiesięcznej emerytury przysługiwało jednorazowe „świadczenie zwrotne” na podstawie stanu aktywów emerytalnych – kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek za okres od 1999 r. do dnia wejścia w życie zmiany.

Według resortu należy rozważyć co najmniej 15-letni okres składkowy dla nabycia minimalnego świadczenia emerytalnego gwarantowanego przez państwo (od 1 marca 2017 roku ma to być 1000 zł – PAP).

Według projektu stanowiska rządu „słusznym kierunkiem zaproponowanym w Białej księdze” są działania zmierzające do optymalizacji kosztów administracyjnych systemu ubezpieczeń społecznych. Część tych rozwiązań już zaproponowano w przygotowanych nowelizacjach – m.in. jedno wspólne konto płatnika dla wszystkich rodzajów składek, który jednocześnie będzie numerem identyfikacyjnym przedsiębiorców.

Nowym rozwiązaniem proponowanym w projekcie stanowiska jest stała kwota, która będzie można dorobić do emerytury zamiast obecnego procentowo określonego odsetka przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt rekomendacji zawiera zapis, że ze względu na zakładany stały deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uzupełniany z budżetu państwa uszczelnić prawnie systemu pod kątem poboru składek oraz ponoszonych wydatków na świadczenia. Wśród tych działań projekt wymienia m.in. możliwość kumulacji tytułów, z których podlega się ubezpieczeniu społecznemu, w miejsce obecnej hierarchizacji.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Według projektowanych rekomendacji należy zastanowić się też nad celowością obecnych wyłączeń z ubezpieczenia emerytalnego zleceniobiorców – uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia. Analizowane powinny też być zasady ubezpieczenia społecznego twórców i artystów oraz zasady podlegania ubezpieczeniu osób na umowach o dzieło.

„Wysokość podstawy wymiaru składki jak i występujący obecnie szereg wyłączeń wymaga osobnego szczegółowego przeglądu i analizy” – zaznaczono w projekcie stanowiska.

„Szczególną uwagę należy zwrócić na edukację społeczeństwa w kierunku zmian postaw wobec emerytury i konieczności dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze” – zaznacza resort w przygotowanych rekomendacjach.

Jako zachętę do dalszego zatrudnienia pracowników po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego projekt zakłada m.in. edukowanie pracodawców, jak wykorzystać potencjał osób między 50. a 60. rokiem życia np. przy prowadzeniu mentoringu dla młodszego pokolenia.

Ze strony przyszłego emeryta zachętą do dalszego zatrudnienia – zapisano w projekcie – będzie bieżąca informacja z ZUS o prognozowanej wysokości emerytury albo umożliwiający jej bieżące obliczanie dostępny kalkulator emerytalny.

Przegląd systemu emerytalnego dokonywany jest zgodnie z ustawą co trzy lata. Na zlecenie resortu ZUS prowadził go od czerwca do września.

Resorty i strony dialogu społecznego mają 14 dni na zgłaszanie uwag i opinie o tym projektowanym stanowisku.

W środę Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy obniżającej od 1 października 2017 r. wiek emerytalny – do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obecnie wiek emerytalny jest stopniowo podwyższany do 67 lat – kobiety miały go osiągnąć w 2040 r. a mężczyźni w 2020 r. Ustawa trafiła do Senatu.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/748855,Ostateczna-likwidacja-OFE-emerytury-dla-osob-na-umowach-o-dzielo-rekomendacje-MRPiPS.html

 

Zwolnienie pracownika przez… MAIL? Już od czerwca 2017!

Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany w prawie, za sprawą których od czerwca 2017 roku pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionemu wypowiedzenie oraz zwolnienie dyscyplinarne za pomocą poczty elektronicznej. Prawnicy mają wątpliwości.

Obecnie wypowiedzenie pracy lub dyscyplinarne zwolnienie musiały być wręczone pracownikowi wyłącznie na piśmie – osobiście do rąk własnych albo w przypadku nieobecności pracownika za pośrednictwem poczty. Pracownicy, spodziewający się zwolnienia, wykorzystywali zwłaszcza tę ostatnią formę do uniemożliwienia skutecznego doręczenia im tego „wilczego biletu”. Wystarczył prosty argument – nieobecność w tym czasie pod adresem wskazanym do korespondencji.

Teraz ma się to zmienić. Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt będący efektem prac nad elektronizacją dokumentów i archiwów pracowniczych, który m.in. pozwala pracodawcy pozbyć się pracownika wysyłając mu zwolnienie mailem.

W opinii Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia to dobre rozwiązanie. – Nie chodzi o to, aby zaskakiwać uczciwych i rzetelnych pracowników taką formą wypowiedzenia i komunikacji. Chodzi o to, aby pracodawca miał szansę na działanie w sytuacji, gdy pracownik w sposób celowy unika odbioru dokumentów – tłumaczy dyrektor biura SAZ Karina Knyż-Grzywa.

Czy będzie to jednak zgodne z prawem pracy? Teraz zgodnie z literą prawa zwolnienie, a ściślej rzecz ujmując – oświadczenie o wypowiedzeniu albo rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę – wymaga zachowania formy pisemnej.

- Wynika to wprost z art. 30 § 3 Kodeksu Pracy – wyjaśnia Marcin Cetnarowicz, radca prawny z kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. – Projekt nowelizacji przewiduje zmianę tegoż właśnie artykułu poprzez dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Zatem w razie przyjęcia i wejścia w życie powyższej zmiany, nie powstanie problem niezgodności tego rozwiązania z prawem pracy. „Zwolnienie” będzie mogło być skutecznie dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej – podkreśla ekspert.

Zwolnić mailem. To budzi wątpliwości

Zwolnienie za pomocą poczty elektronicznej może okazać się znacznie bardziej skomplikowane niż się to z początku wydaje. Wątpliwości wzbudza zarówno skuteczność takiej formy, jak i techniczny aspekt tej sprawy.

O słuszności takiego rozwiązania nie jest przekonana adwokat Katarzyna Krawczyk z kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy. Rodzi się np. pytanie, jak uzyskać pewność, że druga strona zapoznała się treścią takiego dokumentu, czy jakby to powiedzieli prawnicy – oświadczenia woli.

- Działa to w obie strony, które są zobligowane terminami. Zarówno pracodawca, który zwalnia pracownika, jak i pracownik wręczający swoje wypowiedzenie powinni mieć pewność i być w stanie udowodnić, że ich oświadczenia woli zostały w określonym terminie dostarczone drugiej stronie stosunku pracy w taki sposób, że mogła się z nimi zapoznać – podkreśla.

Ale istotne będą również rozwiązania techniczne. – Podczas gdy pracodawcy są zmuszeni do posiadania podpisu elektronicznego, to już pracownicy praktycznie nigdy go nie posiadają. Jak więc uwiarygodnić i potwierdzić tożsamość w tym wypadku? Osoby prywatne nie mają na ogół dostępu do programów instytucji weryfikujących prawdziwość tego typu podpisu – pyta mec. Krawczyk. – Rodzi się również masa wątpliwości o bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem skrzynek pocztowych, włamań, wirusów, prób podszycia się itp. – sugeruje ekspertka.

Ale to nie wszystko. Podczas analizy projektu ustawy prawnicy dostrzegli nieścisłości i sprzeczne z prawem sformułowania, które dodatkowo mogą posłużyć zwalnianemu przez maila pracownikowi w sądzie.

- Te wątpliwości poparte niedbałością legislacyjną zapisów dają pole do prób podważania tej formy zwolnienia przed sądem – przekonuje mecenas Katarzyna Krawczyk. Jak tłumaczy, w przypadku paru informacji, które pracodawca jest zobligowany przekazać pracownikowi, autorzy tego projektu zaznaczyli, że informacja w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To jest sprzeczne z Kodeksem Cywilnym, który jasno mówi, że forma elektroniczna to dokument, który posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

- Oznacza to, że taki dokument w formie elektronicznej nie będzie posiadał podstawowej cechy wymaganej dla formy elektronicznej przez KC. Prawo musi być precyzyjne, aby nie pozostawiać wątpliwości. W przeciwnym wypadku czeka nas masa sporów sądowych, bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i powszechnego bałaganu prawnego – podkreśla prawniczka kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Właściwie zwolnić mailem można by już dziś

Okazuje się jednak, że już w myśl obecnych przepisów zwolnienie pracownika drogą elektroniczną jest możliwe. Jak zauważa Katarzyna Krawczyk, w przypadkach nieregulowanych przez Kodeks Pracy stosuje się Kodeks Cywilny (o ile nie jest sprzeczny z zasadami Prawa Pracy). To tam zapisane jest, że ekwiwalentem formy pisemnej jest forma elektroniczna, czyli opatrywanie oświadczeń woli podpisem elektronicznym.

– Można by twierdzić, że już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów istnieje możliwość składania tych oświadczeń woli, których Kodeks Pracy wymaga w formie pisemnej – czyli np. wypowiedzenia, albo zwolnienia dyscyplinarne – również w formie elektronicznej – zauważa adwokat Katarzyna Krawczyk.

Ta możliwość nie jest jednak powszechnie stosowana. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że same zmiany w Kodeksie Cywilnym są dość świeże. Po drugie, choć teoretycznie możliwość prawna jest, żaden przepis nie mówi o takiej możliwości wprost.

- Na podstawie obecnych przepisów można twierdzić, że rozwiązanie stosunku pracy za pośrednictwem formy elektronicznej jest możliwe. Czy pozostaje to sprzeczne z zasadami prawa pracy? To musiałoby zostać dopiero rozstrzygnięte. Rozwiązania Ministerstwa Rozwoju być może wprost usankcjonują taką formę poprzez zapisy obecnego projektu ustawy – podkreśla ekspertka kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.


Żródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zwolnic-pracownika-przez-maila,119,0,2187895.html

Wiek emerytalny będzie obniżony od października 2017 r.


Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje obniżenie wieku emerytalnego.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 262 posłów. Przeciw było 149, a 19 się wstrzymało. Posłowie odrzucili wcześniej poprawki klubów PSL i Kukiz’15 dot. m.in. stażu pracy i wcześniejszych emerytur dla rolników.

Poprawka zgłoszona przez Kukiz’15, która została odrzucona przez Sejm, zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy – 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn.
„Nie może być tak, że osoba, która przepracowała 20 lat i osiągnęła wiek emerytalny, otrzymuje świadczenie emerytalne, a osoba, która rozpoczęła pracę w młodym wieku i przepracowała 40 lat, a nie osiągnęła wieku emerytalnego, tej emerytury nie otrzyma” – argumentował poseł Jarosław Porwich z Kukiz’15. „To jest po prostu niesprawiedliwie, nieuczciwe i krzywdzące dla tej grupy osób” – dodał.

Sejm odrzucił także poprawkę PSL, według której niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę (kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 – po spełnieniu pewnych warunków) do końca 2022 r. Zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy mogą odchodzić na wcześniejszą emeryturę (po spełnieniu warunków) do końca 2017 r.

Według polityków PSL, prezydencka ustawa uderza w rolników i podwyższa im wiek emerytalny. „Opowiadacie ludziom bajki, ale w te bajki ludzie przestali już wierzyć. Wciskacie ludziom, że obniżacie wiek emerytalny. A co z rolnikami, im przecież wiek emerytalny podnosicie?” – pytał Krystian Jarubas (PSL).

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że za rządów PSL rolnicy mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę. „Fakty są takie, że za czasów rządów PSL-u rolnicy mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat – kobieta, w wieku 60 lat – mężczyzna. Za czasów rządów PiS: 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna. Podnosicie wiek emerytalny” – mówił. „Polska wieś została przez was oszukana wyzyskana i odrzucona” – stwierdził. Zapowiedział, że PSL rozpocznie zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który umożliwiłby „przywrócenie 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn – rolników”.

Premier rządu Beata Szydło podkreśliła, że rok temu, 16 listopada, w trakcie swojego expose zadeklarowała, iż rząd PiS obniży wiek emerytalny Polaków. „Bo tak zadeklarowaliśmy w kampanii wyborczej, taki był nasz obowiązek, taka była sprawiedliwość społeczna” – powiedziała Szydło.
Dodała, że rząd PO-PSL bez konsultacji ze społeczeństwem, „wbrew obywatelom”, podwyższył wiek emerytalny. „Dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją i chcę to powiedzieć Polkom i Polakom: dotrzymaliśmy słowa” – oświadczyła premier.

„Dotrzymaliśmy słowa, dotrzymał słowa prezydent Andrzej Duda, dotrzymało słowa PiS i rząd. Przywracamy sprawiedliwość społeczną polskim obywatelom” – powiedziała szefowa rządu.


źródło:http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/748789,Wiek-emerytalny-bedzie-obnizony-od-pazdziernika-2017-r.html

 

VAT 2017: „duża” nowelizacja ustawy o VAT uchwalona przez Sejm

16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o VAT, która ma na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Środkami do tego mają być m.in.. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej, ograniczenie rozliczeń kwartalnych, obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT, rozszerzenie zakresu odwróconego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT. Większość zmian ma obowiązywać już od początku 2017 roku. Nie zmienią się natomiast w przyszłym roku stawki VAT.

Nowela, jak informował w toku prac sejmowych wiceminister finansów Leszek Skiba, ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 punkty procentowe, czyli o 3,4 mld zł.

Ustawa zakłada także utrzymanie do końca 2018 r. podwyższonych w 2013 roku stawek podatku VAT: 8 i 23 proc.

Zasadnicza część przewidzianych regulacji to rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.

Polecamy: Biuletyn VAT

Nowela przewiduje rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane. Powodem do zastosowania tego mechanizmu będą nieprawidłowości zaobserwowane na rynku usług budowlanych, w tym również z wykorzystaniem faktur nieodzwierciadlających rzeczywistych transakcji.

Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

Zmienione zostaną zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

WAŻNE!

  • Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Zostanie on wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników: zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE; będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.
  • Ustawa przewiduje obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Zmienione mają zostać przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej, gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe.
    Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca np. paliw był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. W projekcie są też dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione, aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną i być wpisany do wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję. W efekcie kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie pozostać w wykazie, tylko ci sprzedawcy, którzy zapewniają wywiązywanie się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych.
    Ponadto solidarna odpowiedzialność podatników będzie stosowana, jeżeli przedmiotem transakcji będzie folia typu stretch (służąca m.in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.
  • Ustawa wprowadza odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Dotyczyłaby ona zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł. Według wiceministra finansów rozwiązanie to ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

 


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/748779,VAT-2017-duza-nowelizacja-ustawy-o-VAT-uchwalona-przez-Sejm.html

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!