OD 2010

Aktualności

Czytaj Blog

200 mln zł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zmieniają się na korzyść beneficjentów. Pracodawcy mogą się starać o dofinansowanie do szkoleń m.in. dla osób po 45 roku życia i osób niepełnosprawnych, a urzędy pracy mają możliwość przekierowywania pieniędzy do regionów i sektorów, w których są one najbardziej potrzebne. W tym roku do wykorzystania jest 200 mln zł.

– Urzędy pracy będą miały większe możliwości przekierowywania środków na szkolenia do miejsc, gdzie są one najbardziej potrzebne i przyniosą najlepsze efekty – podkreśla Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). – Od 2016 roku nie ma już ograniczenia stosowania tego instrumentu tylko do 45. roku życia. Zmieniliśmy również rozporządzenie dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tak aby w sposób bardziej elastyczny kształtować takie szkolenia.

W planie Funduszu Pracy na ten rok przeznaczono blisko 200 mln zł na wydatki KFS. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem takiego działania powinno być dostosowanie umiejętności osób objętych szkoleniem do aktualnych wymogów rynkowych. Kwota dotacji zależy od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów szkolenia, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa – 80 proc., w obu przypadkach górną granicą jest 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 12 tys. zł.

– To są znaczne środki na wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą szkolić pracowników, i tych, którzy chcą znaleźć nowe miejsce pracy – wyjaśnia Stanisław Szwed. – Przygotowujemy pracownika pod przyszłą pracę. Są też szkolenia ustawiczne, czyli obejmujące zmianę kwalifikacji czy zawodu. Generalnie priorytetowe jest wsparcie grup najbardziej zagrożonych na rynku pracy, czyli z jednej strony osób mających więcej niż 45 lat, z drugiej strony osób niepełnosprawnych.

W priorytetach wydatkowania środków KFS znalazły się wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w takich sektorach jak przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych w danym województwie lub powiecie. Ponadto wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Z KFS wsparcie przysługuje także w zakładach pracy, w których rozpoczęto proces restrukturyzacji.

– Zainteresowanie wsparciem jest bardzo duże. Myślę, że prawie 200 mln zł to jest na dzisiaj dobre rozwiązanie, które skutecznie pomaga osobom na rynku pracy – mówi sekretarz stanu w MRPiPS. – Dokonywaliśmy zmian w tym instrumencie, ponieważ zdarzały się w poprzednich latach nadużycia. Chodzi o to, żeby oferta była szersza i bardziej elastyczna. Był zapis o tym, że kolejność zgłoszeń była decydująca przy przyznawaniu środków na szkolenia. Po północy się okazywało, że kilka firm w kraju obejmuje cały rynek. Teraz to zmieniamy. Uwzględniamy priorytety i faktyczne zapotrzebowanie.

Środki finansowe z KFS pracodawca może przeznaczyć na określenie potrzeb firmy w ramach kształcenia ustawicznego, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Dofinansowanie może być również wydane na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po jego zakończeniu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Źródło: Newseria.pl


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/752468,200-mln-zl-na-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-pracownikow.html

 

PIT-11 do końca lutego

28 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie podatnikom informacji PIT-11 za 2016 r. W tym samym terminie informacje te płatnicy muszą przesłać do urzędu skarbowego, jeżeli robią to elektronicznie. Płatnicy, którzy byli uprawnieni do sporządzenia PIT-11 za 2016 r. w formie papierowej, mieli na to czas do końca stycznia.

Czy w PIT-11 za 2016 r. należy uwzględnić pensję za grudzień wypłaconą w styczniu 2017 r.?

W informacji PIT-11 za dany rok podatkowy płatnik ma obowiązek wykazywać wyłącznie należności, które stanowią przychód tego roku. W związku z tym w PIT-11 za 2016 r. płatnik powinien ująć tylko te przychody, które zostały przez pracownika otrzymane albo postawione mu do dyspozycji w 2016 r. Jeżeli zatem pensja za grudzień 2016 r. została wypłacona w styczniu 2017 r., to stanowi przychód 2017 r., a nie 2016 r. Nie można jej zatem ująć w informacji PIT -11 za 2016 r. Należy ją wykazać dopiero w informacji PIT-11 za 2017 r.

Czy w PIT-11 należy wykazywać przychody pracownika zwolnione od podatku dochodowego

W PIT-11 płatnik nie wykazuje przychodów pracownika zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 updof. Dotyczy to m.in. ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnych narzędzi lub sprzętu przy wykonywaniu pracy czy należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowych. Płatnik ma natomiast obowiązek wykazywania w informacji PIT-11 przychodów ze stosunku pracy, które są zwolnione z opodatkowania PIT na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Tego rodzaju przychody należy wykazywać w części E (kolumna e) informacji PIT-11.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/752359,PIT11-do-konca-lutego.html

Kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek – zawiadomienie do 20 lutego

Do 20 lutego 2017 r. podatnicy podatku dochodowego mający kalendarzowy rok podatkowy, którzy chcą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego, powinni złożyć zawiadomienie w urzędzie skarbowym.

Z kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP). Warto zaznaczyć, że z tych metod rozliczeń mogą skorzystać także podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg (art. 44 ust. 14 updof).

Aby skorzystać z tych form wpłacania zaliczek, konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia o wybranej metodzie ich opłacania. Nie ma oficjalnych urzędowych druków, na których są składane zawiadomienia. Część urzędów skarbowych udostępnia jednak wzory druków, z których podatnik może skorzystać. Urzędy nie wymagają żadnych opłat. Podatnik PDOF rozpoczynający działalność zamiast wysyłania specjalnych powiadomień może zgłosić wybór zaliczek kwartalnych lub uproszczonych podczas składania wniosku o wpis do CEIDG (na formularzu CEIDG-1), wypełniając odpowiednie pola (poz. 19 formularza).

Zakaz handlu w co drugą niedzielę?

Rząd skłania się do złagodzenia zakazu handlu w niedziele. Konfederacja Lewiatan zwraca jednak uwagę, że nawet połowiczne wdrożenie projektu będzie szkodliwe, ponieważ utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw, spowoduje zmniejszenie inwestycji i zatrudnienia.

Jeszcze w tym miesiącu poznamy stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedziele. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie ograniczenia handlu we wszystkie niedziele, ale np. co drugą.

– Cieszymy się, że rząd skłania się do złagodzenia obywatelskiego projektu wprowadzającego zakaz handlu oraz świadczenia usług na rzecz handlu w niedziele. Wynika to zapewne z przygotowywanej obecnie przez rząd oceny skutków regulacji, której obywatelski projekt nie zawierał. Zamknięcie sklepów w niedziele będzie szczególnie dotkliwe dla osób intensywnie pracujących i mających ponadprzeciętne dochody. Stąd najsilniejszy sprzeciw wobec zakazu handlu zgłaszają mieszkańcy dużych miast. Niezadowolone będą również osoby, które ze względów rodzinnych lub zawodowych chcą pracować właśnie w weekendy, np. studenci – mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zamkniecie sklepów w niedziele ograniczy sprzedaż towarów i usług obcokrajowcom w miastach przygranicznych, zmniejszając eksport i dochody mieszkańców. Zmniejszy się zatrudnienie w centrach handlowo – usługowych, nie tylko w sklepach, ale również w firmach świadczących usługi gastronomiczne, ochrony i sprzątania. Bagatelizowanie tych konsekwencji przez autorów projektu, ponieważ obecnie firmy handlowe sygnalizują brak pracowników, jest niewłaściwe. Mamy co prawda rekordowo niskie bezrobocie, ale wskaźnik zatrudnienia jest w Polsce nadal bardzo niski. Zaledwie 16 mln, na 32 mln dorosłych Polaków, pracuje.

– Ograniczenie handlu i usług z nim powiązanych spowolni wzrost zatrudnienia. Obecnie, w naszym kraju powstaje wiele centrów logistycznych dających tysiące miejsc pracy i szkoda byłoby, żeby przeniosły się do innych państw. Biorąc pod uwagę złożoność współczesnych łańcuchów dostaw i międzynarodowe powiązania nie możemy dopuścić do ich przerwania zamykając centra dystrybucyjne, magazynowe i logistyczne w niedziele – dodaje Jeremi Mordasewicz.

Negatywne konsekwencje zakazu handlu w niedziele dla konsumentów, pracowników , inwestorów i konkurencyjności całej gospodarki skłoniły w ostatnich latach Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Holandię, Hiszpanię i Węgry do zniesienia całości lub części ograniczeń w handlu w niedziele.

Źródło: Konfederacja Lewiatan


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/752242,Zakaz-handlu-w-co-druga-niedziele.html

 

Ulga na dziecko za 2016 rok – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ulga prorodzinna, zwana potocznie „ulgą na dziecko” jest nadal najpowszechniej wykorzystywaną i dającą największą korzyść ulgą podatkową w PIT. Przedstawiamy zasady wykorzystania jej razem z wyjaśnieniami ekspertów z Ministerstwa Finansów.

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

1. w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. utrzymywał pełnoletnie dzieci:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie,jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia akcji), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej

– w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

WAŻNE
Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia

Z ulgi może skorzystać podatnik, który:

1. osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej;

2. wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;
3. wychowywał dwoje lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów;
4. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).

Jako, że z ulgi na dziecko mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy osiągnęli dochody opodatkowane wg skali podatkowej, to z ulgi tej nie mogą zatem korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody:

– opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,

– opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

Jeżeli jednak podatnicy oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskują w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mają prawo wykazać kwotę przysługującej do odliczenia ulgi.

Za dochody podatnika dla celów skorzystania z ulgi prorodzinnej rozumie się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym:

 • opodatkowane według skali podatkowej,
 • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% stawką podatku,

– pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się:

 • osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

WAŻNE
Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Kwota odliczenia

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, w stosunku do:

1) jednego dziecka – kwota 92,67 zł,

2) dwojga dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,

3) trojga i więcej dzieci – kwota:
a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Zasada ta nie dotyczy rozwiedzionych rodziców, tzn. nie mają oni obowiązku ani możliwości dzielenia ulgi na dni.

WAŻNE
Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

– na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

– wstąpiło w związek małżeński.

Tabela 1. Kwota ulgi prorodzinnej

Miesięczna kwota odliczenia
Liczba dzieci
uprawnionych

(nie wliczamy dzieci, na które ulga nie przysługuje)

Status rodzica
Niepozostający w
związku małżeńskim, w tym również przez część roku
Pozostający przez cały rok w związku małżeńskim Osoba samotnie wychowująca dziecko
1 dziecko Zarobki

< lub = 56.000

Łączne
zarobki

< lub =112.000

Zarobki

< lub = 112.000

92,67 zł ulgi na miesiąc
Zarobki

> 56.000

Łączne
zarobki

> 112.000

Zarobki

> 112.000

Ulga nie przysługuje
2 dzieci

Brak limitu

dochodu

Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

Drugie dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

3 dzieci

Brak limitu

dochodu

Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

Drugie dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

Trzecie dziecko 166,67 zł/mc

2.000,04 zł/rok

4 dzieci

Brak limitu

dochodu

Pierwsze dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

Drugie dziecko 92,67 zł/mc

1.112,04 zł/rok

Trzecie dziecko 166,67 zł/mc

2.000,04 zł/rok

Czwarte dziecko 225,00 zł/mc

2.700,00 zł/rok

Więcej dzieci Każde kolejne 225,00 zł/mc

2.700,00 zł/rok

Uwagi do tabeli:

1. Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

2. Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

 • jedno dziecko: 1.112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04),
 • troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04),
 • czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00).

Sposób wykazania ulgi w zeznaniu podatkowym

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi dokonuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym:

 • PIT-37
 • PIT-36

oraz w załączniku PIT/O.

W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

WAŻNE
W przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się jeden PIT/O.

Jeżeli obojgu rodzicom przysługuje ulga, ale składają oni odrębne zeznania podatkowe, każde z nich w załączniku PIT/O wpisuje kwotę, którą odlicza od podatku. Jeżeli odliczenia dokonuje tylko jeden rodzic, drugi nie dołącza PIT/O do swojego zeznania.

Aby skorzystać z ulgi zeznanie trzeba złożyć samodzielnie, tzn. nie ma możliwości rozliczenia tej ulgi np. przez pracodawcę (dołączenia do PIT-12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej w PIT-40).

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi

W przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który jest limitowany i nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń).

WAŻNE
Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu ulgi nie uwzględnia się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

– podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28,
– podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L,
– zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi również jest limitowany łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.
Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać podatnik, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (czyli, gdyby nie śmierć małżonka warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

Szczegółowe zasady stosowania ulgi w zakresie warunków dotyczących dzieci

I. Dochody uzyskiwane przez dzieci

Z ulgi prorodzinnej nie może skorzystać podatnik, którego dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą 19% stawką podatku albo ryczałtem ewidencjonowanym lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku, osiąga przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, opodatkowane na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo też podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Nie jest przeszkodą do skorzystania z odliczenia osiąganie przez dziecko przychodów z:

 • działalności rolniczej,
 • najmu prywatnego (a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 8,5%,
 • kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,
 • ze sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Niemczech) w kwocie większej niż 3.089 zł – podatnik nie ma prawa do ulgi. Decydujące znaczenie ma wysokość uzyskanego przez dziecko dochodu, bez względu na to jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie (tj. metoda wyłączenia z progresją czy też metoda proporcjonalnego odliczenia).

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak ma on wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której oblicza się należny podatek od dochodu osiągniętego w Polsce.

II. Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się

W przypadku:

 • ucznia kontynuującego naukę w szkole – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;
 • maturzysty, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;
 • maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, pod warunkiem podjęcia przez niego nauki od października;
 • studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) – ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;
 • studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia podyplomowe, doktoranckie – ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy kończy 25 lat.

III. Szkoły, w których nauka uprawnia do skorzystania z ulgi

Jednym z warunków skorzystania z ulgi na pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy dziecko może się kształcić w szkole, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, w tym również na studiach doktoranckich, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych („niestacjonarnych”).
Szkołami, o których mowa wyżej są m.in.:

 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • wyższa szkoła oficerska.

Informacje dodatkowe oraz wybrane przykłady

I.Dotyczące dochodów uzyskiwanych przez rodziców

1. W przypadku gdy rodzice nie są małżonkami, ale zamieszkują razem i wspólnie wychowują jedno dziecko – dokonują odliczenia w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Odliczenia może jednak dokonać tylko ten podatnik, którego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł (limit 112.000 zł przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko nie znajdzie w tym przypadku zastosowania, gdyż rodzice wychowują dziecko wspólnie, zatem żadne z nich nie jest osobą samotnie wychowującą). W sytuacji, gdy dochody jednego z rodziców przekroczą kwotę 56.000 zł, wówczas odliczenia (w całości) może dokonać ten z rodziców, którego dochody nie przekroczyły ww. kwoty.

2. W przypadku, gdy podatnicy będący małżeństwem cały rok podatkowy osiągnęli dochody łącznie w wysokości przekraczającej 112.000 zł, wychowują dwójkę dzieci, z których jedno jest małoletnie, a drugie pełnoletnie (do 25 lat), lecz uzyskało dochód w kwocie większej niż 3.089 zł – rodzice nie mają prawa do ulgi. W przedstawionej sytuacji ulga przysługiwałaby tylko na dziecko małoletnie, ale w związku z tym, że łączny dochód rodziców przekroczył kwotę 112.000 zł, rodzice nie mogą skorzystać z odliczenia.

3. Jeżeli podatnicy będący małżeństwem cały rok podatkowy osiągnęli dochody łącznie w wysokości przekraczającej 112.000 zł, wychowują trójkę dzieci – dwoje małoletnich i jedno pełnoletnie (uzyskujące np. przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) – ulga przysługuje na dwoje dzieci, tj. 2 x 1.112,04 zł. Przekroczenie limitu dochodów rodziców jest bez znaczenia.

4. W przypadku podatników, którzy wychowują jedno małoletnie dziecko, zawarli związek małżeński w połowie roku podatkowego (tj. w lipcu), a łączny ich dochód nie przekroczył 112.000 zł (ojca 54.000 zł, matki – 58.000 zł) – z ulgi może skorzystać ojciec dziecka. W sytuacji, gdy podatnik pozostaje w związku małżeńskim przez część roku, ulga przysługuje mu pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

II. Dotyczące dzieci

1. Rodzicom dziecka, które urodziło się w ostatnim dniu miesiąca – ulga przysługuje za cały miesiąc.

2. Rodzicowi dziecka, które w sierpniu ukończyło 18 lat, po tym dniu nie podjęło nauki i nie osiągnęło żadnych dochodów do końca roku – ulga przysługuje za 8 miesięcy, tj. za miesiące do ukończenia 18 roku życia włącznie z tym miesiącem.

3. Rodzicowi dziecka, które we wrześniu ukończyło 18 lat, uczyło się cały rok, jednakże w okresie wakacyjnym, czyli będąc jeszcze małoletnim, uzyskało dochód w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł – ulga przysługuje za cały rok podatkowy. Do dzieci małoletnich nie stosuje się kryterium dochodowego.

4. Rodzicowi dziecka, które w sierpniu ukończyło 18 lat, po tym dniu osiągnęło dochody w kwocie 10.000 zł i nie podjęło nauki – ulga przysługuje wyłącznie za okres, w którym dziecko było małoletnie (do miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 rok życia włącznie). Nie ma znaczenia, że dziecko uzyskało dochód 10.000 zł w skali roku, gdyż w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego. Za miesiące od września do grudnia ulga nie przysługuje, w związku z przekroczeniem przez pełnoletnie dziecko kwoty dochodu 3.089 zł.

5. Rodzicowi dziecka, które w marcu uzyskało dochód opodatkowany według skali podatkowej w wysokości 10.000 zł, w dniu 1 czerwca skończyło 18 lat i kontynuowało naukę do końca roku, i po tym dniu uzyskało jeszcze dochód w wysokości 1.000 zł – ulga przysługuje za cały rok. Kryterium dochodowe, ograniczające wysokość rocznego dochodu do 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego. Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. W konsekwencji, obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Dochód w kwocie 1.000 zł osiągnięty przez dziecko po uzyskaniu przez nie pełnoletności pozostaje bez wpływu na prawo rodziców do korzystania z ulgi na dzieci.

6. Rodzicowi pełnoletniego dziecka (do ukończenia 25 lat), które naukę ukończyło w czerwcu, od sierpnia zaś pracowało i osiągnęło dochody w wysokości 10.000 zł – ulga nie przysługuje z uwagi na to, że dziecko przez cały rok było pełnoletnie, a jego dochody przekroczyły w roku podatkowym kwotę 3.089 zł.

7. Rodzicowi studenta, który 15 sierpnia ukończył 25 lat i w trakcie roku podatkowego nie uzyskał żadnych dochodów – ulga przysługuje za 8 miesięcy, włącznie z miesiącem, w którym dziecko skończyło 25 rok życia.

III. Stosowanie ulgi w rodzinach wielodzietnych

UWAGA!
Ulga na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym. Kwota odliczenia na dziecko w danym miesiącu uzależniona jest od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga. Dzieci, które w trakcie roku tracą prawo do ulgi, od następnego miesiąca, kiedy prawo to utracą, nie są wliczane do łącznej ilości dzieci, na które ulga przysługuje.

Nie ma znaczenia czy za „pierwsze dziecko” (na które przysługuje kwota ulgi w wysokości 92,67 zł) uznamy najstarsze dziecko czy np. czwarte dziecko – ponieważ w danym miesiącu mamy określoną liczbę dzieci, na które przysługuje ulga.

Sposób obliczania kwoty ulgi przysługującej w poszczególnych miesiącach w zależności od liczby dzieci, na które przysługuje ulga obrazują poniższe przykłady.

Przykład 1. Podatnik ma troje dzieci:
Dziecko 1 – dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia, w czerwcu obroniło pracę magisterską i nie uzyskało w roku podatkowym żadnych dochodów;
Dziecko 2 – dziecko małoletnie;
Dziecko 3 – dziecko małoletnie.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dziecko 1 x x x x x x
Dziecko 2 x x x x x x x x x x x x
Dziecko 3 x x x x x x x x x x x x
Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł) 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł) 352.01 352.01 352.01 352.01 352.01 352.01 185.34 185.34 185.34 185.34 185.34 185.34

Znakiem x oznaczono miesiące, za które przysługuje ulga na dane dziecko

Kwota ulgi wynosi:
Za każdy miesiąc od stycznia do czerwca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m c
Za każdy miesiąc od lipca do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi wynosi: 3.224,10 zł.

Przykład 2. Podatnik posiada 5 dzieci:
Dziecko 1 – dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w roku podatkowym osiągnęło dochód
w wysokości 5.000 zł – ulga na to dziecko nie przysługuje;
Dziecko 2 – dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i ukończyło studia w czerwcu, nie uzyskało dochodów w roku podatkowym;
Dziecko 3 – dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło 25 roku życia i uczy się w szkole wyższej, w październiku zawarło związek małżeński;
Dziecko 4 – dziecko małoletnie;
Dziecko 5 – dziecko, które urodziło się w kwietniu.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dziecko 1 Ulga nie przysługuje
Dziecko 2 x x x x x x
Dziecko 3 x x x x x x x x x
Dziecko 4 x x x x x x x x x x x x
Dziecko 5 x x x x x x x x x
Liczba dzieci, na które przysługuje ulga w danym miesiącu 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Kwota ulgi za dany miesiąc, przypadająca na kolejne dzieci (w zł)
92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
225 225 225 166.67 166.67 166.67 92.67 92.67 92.67
Razem kwota ulgi za miesiąc (w zł) 352.01 352.01 352.01 577.01 577.01 577.01 352.01 352.01 352.01 185.34 185.34 185.34

Znakiem x oznaczono miesiące, za które przysługuje ulga na dane dziecko

Kwota ulgi wynosi:
Za każdy miesiąc od stycznia do marca (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m c
Za każdy miesiąc od kwietnia do czerwca (4 dzieci): 92,67 zł + 92,67 + 166,67 zł + 225,00 zł/m-c = 577,01 zł
Za każdy miesiąc od lipca do września (3 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł + 166,67 zł = 352,01 zł/m c
Za każdy miesiąc od października do grudnia (2 dzieci): 92,67 zł + 92,67 zł = 185,34 zł/m-c

Łączna kwota ulgi wynosi 4.399,11 zł.

IV. Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci

1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i zaliczająca wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów, nie może tych składek uwzględnić do limitu przysługującego jej zwrotu.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane przez KRUS do NFZ z tytułu renty z KRUS mogą stanowić podstawę do ustalenia kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Składki na ubezpieczenie zdrowotne są naliczane od podstawy, którą stanowi otrzymywana renta i podlegają odliczeniu od podatku. Zatem różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym – nieprzekraczająca kwoty składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L lub PIT-28 oraz wykazane w PIT-16A, PIT-19A, może podlegać zwrotowi.

3. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i tylko jedno z nich korzysta z prawa do odliczenia ulgi na dzieci, część zeznania dotyczącą dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci wypełnia tylko ten małżonek, który korzysta z ulgi.
Podatnik ma prawo wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone przez współmałżonka, które podlegają odliczeniu (pomniejszone o składki odliczone w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A), o ile:

 • jemu również przysługuje ulga na dzieci (są to wspólne dzieci podatników, współmałżonek osiągnął przychody opodatkowane według skali podatkowej);
 • podatnicy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

4. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy żona nie uzyskuje dochodów, natomiast wychowuje dziecko z poprzedniego związku, nie ma możliwości uwzględnienia, przy określaniu wysokości dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dziecko, składek zapłaconych przez męża na ubezpieczeniespołeczne i zdrowotne, w sytuacji gdy nie jest on ojcem dziecka.

Podstawa prawna:
– art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032).

Wyjaśnienia te, jak zastrzega MF, mają charakter informacyjny ale nie stanowią wykładni prawa.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/752021,Ulga-na-dziecko-za-2016-rok-wyjasnienia-Ministerstwa-Finansow.html

 

Początkujący przedsiębiorca nie zapłaci składek ZUS przez 6 miesięcy

Ministerstwo Rozwoju, w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, pracuje nad ulgą na start – polegającą na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców z płacenia składek ZUS przez pół roku. Po tym okresie płaciliby przez dwa lata tzw. mały ZUS, czyli tak jak obecnie obniżoną składkę.

Obecnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z „wakacji ubezpieczeniowych” i przez dwa lata opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem, że nie prowadzili takiej działalności w ciągu poprzednich 5 lat i nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ubezpieczeniowych od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a osoby rozpoczynające działalność od 30% minimalnego wynagrodzenia. Płacą niższe składki, ale koszt załatwiania formalności jest identyczny.

Osobom rozpoczynającym własną działalność gospodarczą warto pomagać, a najprostszą formą pomocy jest właśnie ograniczenie obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego. W przeciwieństwie do podatku dochodowego, składki na ubezpieczenia społeczne trzeba opłacać nawet przy braku dochodów.

Ulga dla startujących przedsiębiorców przynosi więcej korzyści niż strat. Powoduje zmniejszenie wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne, ale w przyszłości mniejsze będą koszty emerytur osób z takiej ulgi korzystających. Osoby nie płacące składek, przez okres „wakacji ubezpieczeniowych” nie gromadzą kapitału emerytalnego, ale raz w życiu przez rok każdy powinien mieć do tego prawo.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy w życiu podejmują szczególnie wysokie ryzyko, bo nie mając doświadczenia najczęściej nie uwzględniają wszystkich kosztów, a przeszacowują przychody. W okresie rozruchu przychody są często niższe od kosztów, więc wielu przedsiębiorców szybko się poddaje, a ich przykład zniechęca innych do pójścia tą ścieżką. Chętnych do pracy na etacie mamy wielu, gotowych do podjęcia działalności gospodarczej znacznie mniej. Dlatego warto pomóc wystartować osobom po raz pierwszy w życiu podejmującym działalność na własny rachunek.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Konfederacja Lewiatan proponuje nieco inne rozwiązanie od tego, które przedstawiło Ministerstwo Rozwoju. Proponuje, aby obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego powstawał jak obecnie w chwili rozpoczęcia działalności, ale obowiązek opłacania składek powstawałby dopiero po upływie roku. Zmiana polega na tym, że „wakacje ubezpieczeniowe” byłyby dwukrotnie krótsze niż obecnie, ale za to osoba z nich korzystająca byłaby w pełni, a nie jak obecnie w połowie zwolniona z obowiązku opłacania składek do ZUS. Taka zmiana byłaby prawie neutralna dla finansów publicznych, a korzystna dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą, ponieważ w pierwszym roku, który jest najtrudniejszy, zmniejszałaby koszty funkcjonowania. Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku ubezpieczenia nie tylko nie ponosiłby kosztów składek, ale również nie traciłby czasu na załatwianie formalności. W początkowym okresie jest to szczególnie cenne, bo całą uwagę przedsiębiorca powinien poświęcić rozpoznaniu rynku, budowaniu relacji z klientami, udoskonalaniu produktu itp. W przypadku niewielkich składek, jak obecnie od 30 procent minimalnego wynagrodzenia, koszt załatwienia formalności jest niewspółmiernie wysoki w relacji do kosztu samych składek.

Serwis Kadry

„Wakacje ubezpieczeniowe” przysługiwałyby tylko raz w życiu, a nie jak obecnie co 5 lat, więc zmalałoby ryzyko nadużywania ulgi.

Źródło: Konfederacja Lewiatan


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/752076,Poczatkujacy-przedsiebiorca-nie-zaplaci-skladek-ZUS-przez-6-miesiecy.html

 

Krajowa Administracja Skarbowa – gdzie załatwić sprawę od 1 marca 2017 r.

Od 1 marca nie będzie już urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów i izb celnych. Jakie organy przejmą obowiązki i kompetencje tych urzędów?

Obecnie funkcjonują już izby administracji skarbowej, ale organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej. Wynika to z opublikowanej 2 grudnia 2016 r. ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948). Zgodnie z nią wszystkie izby skarbowe przekształciły się w izbę administracji skarbowej. Do końca lutego jednak właściwym organem pozostanie dyrektor izby skarbowej. Zmieni się to dopiero 1 marca. tabela 1

Modyfikacje są spowodowane reformą KAS, która zakłada całkiem nową strukturę administracji skarbowej. Przez lata funkcjonowały izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

Tabela 1. Organy podatkowe i skarbowe przed zmianami i po nich ⒸⓅ

Do 28 lutego 2017 r. Od 1 marca 2017 r.
Jednostka Organ podatkowy Jednostka Organ podatkowy
izba administracji skarbowej* dyrektor izby skarbowej izba administracji skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej
izba celna dyrektor izby celnej
urząd skarbowy naczelnik urzędu skarbowego urząd skarbowy naczelnik urzędu skarbowego
urząd celny naczelnik urzędu celnego urząd skarbowy

urząd celno-skarbowy

naczelnik urzędu skarbowego

naczelnik urzędu celno-skarbowego

urząd kontroli skarbowej dyrektor urzędu kontroli skarbowej urząd celno-skarbowy naczelnik urzędu celno-skarbowego

*2 grudnia 2016 r. izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej.

Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje jak dziś urzędy skarbowe i celne – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też odpowiedzialne za kontrole i prowadzenie czynności sprawdzających.

Z kolei urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. Ich działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.

Nie będzie też już Krajowej Informacji Podatkowej, ale Krajowa Informacja Skarbowa. Dyrektor KIS dostanie jednak dodatkowe zdania. Chodzi o wydawanie interpretacji indywidualnych (patrz strona C6).

Zostaną powołane też: Krajowa Szkoła Skarbowości z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów.

WAŻNE
Z uwagi na likwidację odrębnej służby celnej, wnioski o objęcie importowanych towarów wszelkimi procedurami celnymi będą kierowane do właściwych naczelników nowo utworzonych urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo większość obowiązków dyrektorów dotychczasowych izb celnych zostanie przekazana właściwym dyrektorom izb administracji skarbowej.

OPINIA EKSPERTA

Gdzie po 1 marca załatwiać sprawy celne i akcyzowe

Daniel Maryjosz starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC

Jedna z największych zmian w zakresie akcyzy będzie dotyczyć zasad rozliczania tego podatku oraz składania wniosków o wydanie pozwoleń na prowadzenie działalności w jego zakresie. Od 1 marca 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych przejmą bowiem w szczególności dotychczasowe obowiązki naczelników urzędów celnych w zakresie:

wniosków o wydanie zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub wysyłanie wyrobów akcyzowych z miejsca odbioru jako zarejestrowany wysyłający;

rejestrowania podatników akcyzy;

przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego oraz wpłat kwot należnej akcyzy;

przyjmowania zabezpieczenia akcyzowego oraz zwalniania podatników z obowiązku jego złożenia.

Daleko idące zmiany będą dotyczyć kwestii celnych. W szczególności, z uwagi na likwidację odrębnej służby celnej, wnioski o objęcie importowanych towarów wszelkimi procedurami celnymi będą kierowane do właściwych naczelników nowo utworzonych urzędów celno-skarbowych. Dodatkowo większość obowiązków dyrektorów dotychczasowych izb celnych zostanie przekazana właściwym dyrektorom izb administracji skarbowej.

I tak, przykładowo, zgodnie z projektem przepisów wykonawczych, większość uprawnień do prowadzenia niektórych spraw celnych nadanych na bazie obecnie obowiązujących przepisów dyrektorom izb celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu zostanie przejęta przez właściwych dyrektorów izb administracji skarbowej w tych miastach.

Biorąc pod uwagę skalę zmian oraz to, że ustawodawca dał podatnikom stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie się do ich wejścia w życie, w najbliższych miesiącach można spodziewać się sporego zamieszania. ⒸⓅ

Będą dokumenty chroniące podatnika

Wydawaniem interpretacji podatkowych zajmie się od 1 marca tylko jeden organ.

Od tego momentu wnioski o wydawanie interpretacji podatkowych trzeba będzie kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Obecnie podatnicy składają je do jednego z pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu), w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika i podatku, którego dotyczy pytanie. Również opłatę trzeba będzie uiścić na inne konto niż dziś, tj. na konto KIS. Nadal jednak będzie ona wynosiła 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Od 1 marca będzie obowiązywał też nowy wzór wniosku ORD-IN wraz załącznikiem.

Interpretacje i objaśnienia

Jeżeli interpretacja indywidualna okaże się błędna, to szef KAS (jest nim Marian Banaś) zmieni ją z urzędu. Dziś jest to uprawnienie ministra finansów. Dyrektor KIS zmieni interpretację indywidualną już na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Interpretacje ogólne, a także objaśnienia podatkowe, nadal będzie natomiast wydawał minister finansów. Ta ostatnia instytucja pojawiła się w przepisach dopiero od 1 stycznia 2017 r. Chodzi bowiem o takie objaśnienia, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i będą chronić podatnika, tak jak dziś chronią go interpretacje. Objaśnienia, które w ten sposób wyda minister, będą działały tak jak interpretacje ogólne. Mają bowiem charakter instrukcji skierowanej do wszystkich organów (pośrednio zatem do podatników), jak należy interpretować dany przepis prawa podatkowego. Objaśnienia mają się różnić od interpretacji ogólnych tym, że będą nie tylko przedstawiały wykładnię przepisów, ale również praktyczne ich zastosowanie, będą omawiać przykładowe sytuacje. Nie będzie ich można zaskarżyć tak jak interpretacji ogólnych.

WIT i WIA

Do zadań dyrektora KIS będzie należało nie tylko wydawanie interpretacji. Będzie musiał zapewnić jednolitą i powszechnie dostępną informację podatkową i celną. Będzie musiał też zadbać o jej udostępnienie, a także o edukację w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że będzie wydawał wiążące informacje akcyzowe i taryfowe.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych wiążącą informację taryfową (WIT) będzie wydawał dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. ramka Z kolei zgodnie z rojektem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej WIA wydawać będzie dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, a organem odwoławczym będzie dyrektor IAS w Warszawie. tabela 2

Liczne kompetencje dyrektora IAS w Warszawie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od 1 marca 2017 r. będzie wyznaczony do:

 • wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;
 •  prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących WIT i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
 • prowadzenia listy agentów celnych;
 •  wydawania decyzji w sprawach:

– wpisu osoby na listę agentów celnych,

– skreślenia osoby z listy agentów celnych,

– zawieszenia w działalności agenta celnego;

 • wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Źródło: projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

Tabela 2. Jaki dokument i od kogo uzyska podatnik ⒸⓅ

Jaki dokument Czego dotyczy Kto składa wniosek Kto wydaje
Interpretacja ogólna Prawa podatkowego Zainteresowany, ale nie organ administracji publicznej. Interpretacja może też być wydana z urzędu. minister finansów
Objaśnienie podatkowe Może być wydane tylko z urzędu.
Interpretacja indywidualna Podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, zamawiający w przetargach. O interpretację może też wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Wiążąca informacja akcyzowa Rozstrzygnięć w sprawach:

• klasyfikacji wyrobów do Nomenklatury Scalonej (CN),

• rodzaju wyrobu akcyzowego, gdy dla określenia skutków akcyzowych nie wystarczy sam kod CN

Każdy podmiot zainteresowany taką informacją dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Wiążąca informacja taryfowa Rozstrzygnięć w sprawie klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalających jego właściwy kod CN Importer lub eksporter dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Wynik informatycznego wyścigu z czasem pod znakiem zapytania ⒸⓅ

Aby reforma fiskusa okazała się sukcesem, jak najszybciej powinny zostać scentralizowane systemy informatyczne. Jednak eksperci zwracają uwagę, że na stronach MF ciągle można znaleźć ogłoszenia o przetargu na usługiinformatyczne niezbędne do dokonania centralizacji. Niewykluczone, że procedura nie zakończy się do marca 2017 r., a więc KAS nie będzie działać w pełni sprawnie. Skomplikowana może się okazać nawet sama procedura wymiany danych. Zgodnie z art. 47 ust. 8 ustawy o KAS organy nowego fiskusa mogą korzystać z informacji gromadzonych w systemach teleinformatycznych przez inne organy podatkowe i Straż Graniczną. Z kolei z art. 82 oirdynacji podatkowej wynika, że dane z przesyłanej obowiązkowo co miesiąc ewidencji VAT w formacie JPK przekazywane są wiceministrowi – szefowi KAS. Ten zaś udostępnia je organom podległym dla celów realizacji ich działań. Przedstawiciele administracji podatkowej uspokajają, że jeśli zdarzą się opóźnienia, to nie będą dramatyczne.

Ponadto pracownicy izb skarbowych informują, że na potrzeby nowej administracji fiskus w pierwszej kolejności doskonali komunikację z klientem przez platformę usług elektronicznych (ePUAP). Już od roku działa nowy komponent usług IT, czyli Scentralizowany System Podatkowy (SSP). Obecnie fiskus przetwarza w nim tylko deklaracje PCC-3, deklaracje od spadków i darowizn, tzw. SD, a w niedalekiej przyszłości (ale nie od marca) planuje obsługę deklaracji VAT. Zadaniem SSP jest też załatwianie spraw przez przyjmowanie i wysyłanie pism w postaci elektronicznej. Warunkiem obsługi i wymiany dokumentów między podatnikiem a administracją skarbową jest posiadanie przez podatnika elektronicznego konta na platformie ePUAP.

Ważnym krokiem jest nałożenie na niektórych podatników obowiązku tworzenia JPK i przesyłania ich do systemu MF. Obowiązek przesyłania przez podatników JPK ma służyć organom skarbowym do przeprowadzania kontroli i czynności sprawdzających u podatnika. W tym celu pomocny ma być program Weryfikator. Oprogramowanie dopiero zaczyna raczkować i wymaga przeszkolenia kadry pracowniczej, a więc także nie ma pewności, czy po wejściu KAS będzie ono działało bez problemu. Całość wprowadzania usług informatycznych finansowana jest z Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w dalszym ciągu trwają przetargi na rozwój oprogramowania dla administracji celno-skarbowej i na pewno nie jest to koniec wdrażania usług IT dla przyszłej, nowoczesnej administracji.

Wsp. L.R.

Fiskus będzie bezwzględny dla oszustów

W nieuczciwych podatników uderzy kontrola celno-skarbowa. Urzędnicy, którzy będą ją przeprowadzać, zyskają ogromne uprawnienia. W 2017 r. odetchnąć powinni za to uczciwi przedsiębiorcy

Zapowiedzi takie składało Ministerstwo Finansów przy tworzeniu reformy KAS. Resort chce też skończyć z rozproszoną strukturą i niewydolnymi kontrolami. Fiskus będzie teraz bezwzględny dla oszustów i przyjazny dla uczciwych firm.

Uderzenie w przestępców

Pomoże w tym m.in. zupełnie nowy rodzaj przeprowadzanych kontroli, tj. celno-skarbowe. Pozostaną jednak kontrole przeprowadzane przez urzędy skarbowe. Resort w uzasadnieniu do projektu ustawy o KAS wyjaśniał, że ten pierwszy rodzaj kontroli będzie dotyczyć sytuacji, gdy „rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień w sposób istotny wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa”.

Sami funkcjonariusze i pracownicy urzędów celno-skarbowych mają wykonywać swoje zadania sprawnie, nawet gdy będą one miały „wysoki stopień złożoności”. Innymi słowy, MF liczy na to, że będą oni skutecznie uderzać w gospodarcze mafie, a zostawią w spokoju uczciwych przedsiębiorców.

Co pod lupą

Resort uspokajał zaniepokojonych przedsiębiorców, że zakres przedmiotowy nowych kontroli nie wzrośnie. Tłumaczył, że w praktyce mają to być te same czynności, które obecnie wykonują celnicy oraz kontrolerzy skarbowi. Po zmianach wykona je jedna służba celno-skarbowa. Eksperci zwracają jednak uwagę, że zakres tych czynności jest bardzo szeroki, a KAS będzie miał kompetencje zastrzeżone dotychczas dla Inspekcji Transportu Drogowego czy inspekcji sanitarnej.[schemat]

Nowe uprawnienia kontrolerów

Szeroki będzie nie tylko zakres przedmiotowy nowych kontroli. Imponująco wyglądają uprawnienia kontrolerów i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Pierwszą istotną nowością jest to, że urzędy celno-skarbowe nie będą już czekać siedmiu dni na rozpoczęcie kontroli u podatnika. Obecnie urzędy kontroli skarbowej powinny powiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia swoich działań. Potem po upływie siedmiu dni od zawiadomienia inspektorzy przychodzą do podatnika i wręczają mu postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jeśli UKS chce wszcząć kontrolę szybciej, musi się na to zgodzić podatnik.

Po zmianach urząd nie będzie musiał czekać – uruchomi kontrolę celno-skarbową w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Ponadto jeśli będzie miał podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uzasadnią niezwłoczne działanie, będzie wszczynał kontrolę celno-skarbową na podstawie legitymacji służbowej. [schemat]

Zakres kontroli celno-skarbowej obejmie przestrzeganie przepisów:

– prawa podatkowego,

– prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi,

– regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, m.in. zgodność tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem,

– prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej. ⒸⓅ

Możliwość dokonania korekty

Podatników czeka jednak też korzystna zmiana. Jeśli urząd uruchomi kontrolę celno-skarbową, to kontrolowany będzie mógł w ciągu 14 dni skorygować deklarację w zakresie objętym badaniem. Dwutygodniowy termin będzie liczony od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Po upływie dwóch tygodni, jeżeli będzie ona nadal trwała, podatnik będzie mógł składać korekty jedynie w zakresie nieobjętym kontrolą. To polepszenie sytuacji kontrolowanego wobec sytuacji dzisiejszej, kiedy może dokonać zmiany w rozliczeniach, ale w ciągu tygodnia od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Korekty nie można dokonywać w trakcie trwania postępowania (w zakresie, który ono obejmuje).

Jeden podatnik, dwóch urzędników

Kolejna zmiana dotyczy właściwości miejscowej kontroli. Po utworzeniu KAS każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł ją wykonywać, niezależnie od siedziby sprawdzanego. To istotna zmiana w porównaniu do sytuacji dzisiejszej. W praktyce po 1 marca 2017 r. np. wobec podatnika z Krakowa kontrolę będzie mógł wszcząć każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego spoza Małopolski. Nie musi to jednak oznaczać, że fiskus będzie fizycznie przemieszczał się po naszym kraju. Przesłuchania świadków bądź kontrolowanych będą mogły być prowadzone na odległość (nagrywane). MF w uzasadnieniu do zmian tłumaczyło, że w ten sposób usprawni i przyśpieszy prowadzone kontrole.

Zmiana ma natomiast wyeliminować częste obecnie konflikty związane z ustaleniem organu właściwego do przeprowadzania kontroli, a także problemy związane z utrudnianiem prowadzenia kontroli poprzez zmianę siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Potencjalny problem

Obecnie jeden urząd może skontrolować wszystkich podatników biorących udział w transakcji, mimo że mają siedziby w różnych województwach. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej musi jednak dysponować upoważnieniem, aby podjąć działania na terenie innego urzędu. Po wejściu w życie KAS takie upoważnienie nie będzie potrzebne. Dlatego podatnicy się obawiają, że w tej samej sprawie może zawitać do nich kilku naczelników UCS.

Resort finansów zapewniał jednak, że nad tym, aby jednego podatnika nie kontrolował więcej niż jeden naczelnik UCS, czuwać będzie szef KAS.

Podobnie ma być w przypadku różnych typów kontroli, gdy np. firma zostanie uznana za „podejrzaną” dla urzędników celno-skarbowych, a jednocześnie z innych powodów prowadzone byłyby w niej zwykłe „miękkie” czynności. Obecnie urzędnicy mogą przeprowadzać w firmie zarówno kontrolę podatkową realizowaną na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, jak i postępowanie kontrolne na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Do tego drugiego nie są stosowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym zakaz przeprowadzania dwóch kontroli w tym samym czasie. To w praktyce oznacza, że dziś w firmie mogą być przeprowadzane równolegle kontrola podatkowa i postępowanie kontrolne. Po zmianach i utworzeniu KAS ta pierwsza realizowana na podstawie ordynacji podatkowej zostanie. Do kontroli celno-skarbowej nadal nie będą stosowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Resort finansów zapewnia jednak, że do dublowania kontroli nie dojdzie. Tłumaczy, że konsolidacja w ramach KAS będzie połączona ze stosowaniem przez organy nowego fiskusa wspólnych narzędzi informatycznych.

Trzy miesiące i dłużej

Jak długo potrwa kontrola celno-skarbowa? Zgodnie z art. 63 ustawy o KAS powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Tak długi termin na przeprowadzanie badania ma swoje uzasadnienie. Jak tłumaczyło MF, ma to pozwolić zbadać rozliczenia zarówno badanego podatnika, jak i dalszych podmiotów w łańcuchu dostaw, a tym samym pomóc zwalczać karuzele podatkowe. Trzy miesiące na prowadzenie kontroli może jednak okazać się zbyt krótkim terminem. O każdym przypadku opóźnień kontrolowany będzie musiał być pisemnie powiadomiony, a fiskus będzie musiał podać powody przedłużania terminu. Co istotne, jeśli urzędnicy nie wyznaczą nowego terminu na zakończenie kontroli, ale zgromadzą dokumenty już po upływie trzech miesięcy, to nie będą one miały mocy dowodowej.

Pozorna dwuinstancyjność

Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z art. 83 ustawy o KAS, jeśli urzędnicy stwierdzą „nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego”, to zakończona kontrola celno-skarbowa zostanie przekształcona w postępowanie podatkowe. Warunkiem jest, aby kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ jej nie uwzględnił. Przekształcenie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. W przepisach określono także, że ten naczelnik UCS, który sporządził „wynik kontroli”, właściwy będzie do przeprowadzenia postępowania podatkowego, które będzie kończyło się wydaniem decyzji. Od wydanej decyzji będzie można wprawdzie wnieść odwołanie, ale de facto do tego samego organu. Zgodnie z art. 221 ordynacji podatkowej w podobny sposób rozpatrywane są odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez ministra finansów, dyrektora izby skarbowej/celnej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze. Chodzi np. o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania, zmianę lub uchylenie decyzji lub stwierdzenie jej wygaśnięcia z urzędu. Dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji podatnik będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego.

To ciągle jednak duża zmiana, a jak podkreślają eksperci, dwuinstancyjność po nowemu będzie tylko pozorna. Obecnie bowiem podatnik ma prawo złożyć odwołanie od decyzji naczelnika urzędu, a dopiero gdy organ drugiej instancji (dyrektor izby skarbowej lub celnej) nie uwzględni jego stanowiska, przysługuje mu skarga do sądu. Dzisiejsze reguły postępowania są często krytykowane za to, że organy drugiej instancji rzadko uwzględniają odwołania złożone przez podatników.

WAŻNE

Resort finansów zapewnia, że do minimum mają być ograniczone sytuacje, w których do jednego przedsiębiorcy w tym samym czasie zawita więcej niż jedna kontrola.

Kontroli celno-skarbowej podlegać będzie również m.in.:

– rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,

– ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),

– transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

– przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

– prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby pełniące służbę lub zatrudnione w KAS (Uwaga! Z przepisów wynika, że ten rodzaj kontroli wykonywać ma jedynie szef KAS – wiceminister Marian Banaś),

– przesyłki pocztowe,

– wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom,

– wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. ⒸⓅ

Jak policjant i prokurator

Naczelnik urzędu celno-skarbowego i podlegli mu urzędnicy otrzymają także ogromne uprawnienia okołokontrolne. Cel jest ten sam – walka z przestępczością gospodarczą. Od marca 2017 r. urzędnicy celno-skarbowi sami wytropią oszustów wystawiających fikcyjne faktury. Dziś w takich sytuacjach inspektorzy kontroli skarbowej składają zawiadomienie na policję lub do prokuratury. Od przyszłego roku mają dostać podobne uprawnienia, jakie dziś przysługują organom ścigania. Formalnie nowe uprawnienia będą przysługiwać naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. Będzie on jednak mógł scedować swoje obowiązki na pracowników. KAS będzie mógł też szybciej przeszukiwać „podejrzane” mieszkania bez uprzedniej zgody prokuratora. Jeśli jednak ten nie zaakceptuje takiej decyzji po fakcie, to dowody zdobyte przez fiskusa nie będą mogły być brane pod uwagę. Obecnie inspektorzy kontroli skarbowej i celnicy mogą wejść do mieszkania podatnika w dwóch trybach: zwykłym (wtedy niezbędna jest wcześniejsza zgoda prokuratora) oraz nadzwyczajnym (wówczas prokurator zatwierdza przeszukanie już po jego przeprowadzeniu). Po scaleniu administracji zasadą będzie stosowanie trybu nadzwyczajnego.

Bardzo istotna jest kolejna nowość. Urzędnicy celno-skarbowi mogliby sami prowadzić postępowania w sprawach o przestępstwa powszechne, gdy te pozostają w nierozerwalnym związku z przestępstwami skarbowymi. Chodzi np. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kodeksu karnego; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.; dalej: k.k.), fałszerstwo materialne (art. 270 k.k.), fałszerstwo intelektualne (art. 271 k.k.), używanie dokumentów poświadczających nieprawdę, zawierających fałszerstwo intelektualne (art. 273 k.k.) oraz oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.), jeśli w ich wyniku doszło do wyłudzenia podatków. Co warto podkreślić, to fakt, że KAS będzie mógł ścigać sprawców tych przestępstw. Ma się bowiem zajmować m.in. rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw określonych w przepisach kodeksu karnego. Jak tłumaczy MF, taka zmiana przyczyni się do bardziej efektywnego zwalczania przestępczości, jak również zmniejszy koszty ścigania ww. rodzaju przestępstw. Nie będą one bowiem już przekazywane do prowadzenia przez prokuraturę. Ścigana będzie także przestępczość akcyzowa (np. wytwarzanie i sprzedaż alkoholu na bazie całkowicie skażonego denaturatu). Obecnie służba celna jedynie doraźnie kontroluje całość legalnej działalności związanej z produkcją i obrotem napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi.

Z przepisów ustawy o KAS wynika, że kontrolerzy będą mogli:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej,
 • przebywać i poruszać się na gruncie oraz w lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego,
 • dokonywać oględzin,
 • legitymować lub w inny sposób określać tożsamość osób, o ile będzie to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • przesłuchiwać kontrolowanego lub świadków,
 • przeszukiwać lokale, w tym lokale mieszkalne, inne pomieszczenia i miejsca oraz rzeczy także z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz dokonywać nagrań dźwiękowych,
 • przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtwarzać możliwość gry na automacie,
 • konwojować towary i strzec ich,
 • pilnować przestrzegania przepisów w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych,
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki transportu,
 • kontrolować przesyłki pocztowe,
 • zatrzymywać pojazdy i wykonywać inne czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego,
 • zatrzymywać i kontrolować statki,
 • przeprowadzać kontrolę rodzaju używanego paliwa,
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobierać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w celu ich zbadania,
 • żądać powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych. ⒸⓅ

Pozostałe tryby kontrolne

Oprócz kontroli celno-skarbowej i podatkowej KAS będzie wykonywać także inne badania. Pierwszym z nich będzie audyt określony dziś w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720). Audyt obejmie gospodarowanie środkami unijnymi i przekazanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wykonywać będzie go wiceminister finansów – szef KAS. Resztę czynności wykona dyrektor izby administracji skarbowej. Chodzi o:

– gospodarowanie środkami publicznymi (innymi niż zagraniczne); wyjątek dotyczy badania celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;

– wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy z powyższych środków,

– wykorzystywanie i rozporządzanie mieniem państwowym,

– wykorzystanie mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia publicznego,

– wypełnianie zobowiązań wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Następny tryb to czynności audytowe, które wykonywać będą dyrektorzy izb administracji skarbowej. Będą one dotyczyć przede wszystkim przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1). Jak wyjaśniało MF, skupią się one na ustaleniu, czy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie pozwolenia spełnia warunki lub kryteria wymagane do jego wydania, a następnie monitorowaniu ich spełnienia już po wydaniu pozwolenia.

Kolejnym trybem będą urzędowe sprawdzenia wykonywane przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Będą dotyczyć one warunków zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców, a wydawanych na podstawie przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) i ustawy z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 362).

Ostatni tryb może budzić najwięcej emocji. Dotyczy on czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzanych wobec najbardziej podejrzanych przestępców. Chodzi o oszustwa powodujące największe straty dla budżetu, zwłaszcza te związane z wyłudzaniem VAT. W konsekwencji funkcjonariusze KAS otrzymają prawo do prowadzenia obserwacji, stosowania kontroli operacyjnej, nadzorowania (niejawnego) przesyłek, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. Te uprawnienia są zapisane dziś w ustawie o kontroli skarbowej w rozdziale odnoszącym się do wywiadu skarbowego.

Najciekawsze będą uprawnienia funkcjonariuszy określone w art. 130 ustawy o KAS. Te – jak przyznaje MF – będą ograniczały wolności obywatelskie, ale w stopniu dopuszczonym przez wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o:

– zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zatrzymywanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków transportu i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego,

– nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,

– zwracanie się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Funkcjonariusze KAS będą mogli również zatrzymywać i kontrolować „podejrzane statki”, a także stosować broń i środki przymusu bezpośredniego. MF tłumaczy, że śledzenie przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT, obrotem paliwami czy przemytem towarów akcyzowych grozi kontaktem ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. To zaś w większym stopniu naraża funkcjonariuszy na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Mają jednak używać broni tylko wtedy, gdy środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie nie jest możliwe. ⒸⓅ

OPINIA EKSPERTA

Jak formułować odwołanie, aby przyniosło zamierzony skutek

Agnieszka Tałasiewicz partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY

Sporządzanie odwołań może sprawiać podatnikom nieco kłopotu. Jednak zmiana w ich formułowaniu nie powinna dotyczyć strony merytorycznej, ale przede wszystkim formy podania argumentów. Do swoich racji mamy bowiem przekonać kogoś, kto już raz analizę danego zagadnienia przeprowadził. Tym samym możliwe jest, że organy odwoławcze rzadziej niż obecnie będą dostrzegały potrzebę cofnięcia sprawy do pierwszej instancji z uwagi na błędy proceduralne.

W praktyce oznacza to, że znacznie większy nacisk należy położyć na wyjaśnianie i przedstawianie okoliczności faktycznych ważnych w sprawie oraz potwierdzających je dowodów. Równolegle trzeba też mocno formułować zarzuty co do niedociągnięć lub naruszeń, które miały miejsce w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, ale zarzuty te nie mogą być gołosłowne i nie powinny polegać wyłącznie na negowaniu tez organu. Pamiętajmy bowiem, że celem dobrze sformułowanego odwołania jest nie tylko próba przekonania organu do uchylenia decyzji pierwszej instancji – właściwie formułowane zarzuty to też przygotowanie do ewentualnej skargi do sądu administracyjnego.

Kolejny ważny od strony praktycznej element przygotowania dobrego odwołania to powołanie w nim właściwego orzecznictwa. Dzięki temu organ analizując odwołanie, będzie musiał się zastanowić, jak zakończy się ewentualny spór sądowy, zwłaszcza że koszty sądowe w przegranej sprawie mogą przekroczyć nawet 100 tys. zł.

Fakt, że odwołanie będzie rozpatrywane przez ten sam organ, który wydał zaskarżaną decyzję, wpłynie nie tylko na sposób formułowania odwołania, lecz także na to, jak się prowadzi postępowanie pierwszoinstancyjne. Na pewno nie będzie w tym układzie działać taktyka „asa z rękawa”. Jeśli mamy jakiś mocny argument i przytrzymujemy go na chwilę odwołania, to w nowej regulacji niewiele nam to da, bo naszego asa będziemy prezentować organowi, który wcześniej sprawę badał. Reasumując, nowa procedura sprawi, że składane odwołania będą z jednej strony szersze w zakresie przedstawiania okoliczności faktycznych, a z drugiej – bardziej specyficzne w zakresie formułowania zarzutów. ⒸⓅ

Tryb składania będzie zależał od przedmiotu decyzji ⒸⓅ

Od 1 marca 2017 r. zasady zaskarżania decyzji wydawanych przez organy podatkowe zależeć będą od tego, jaki organ orzeknie w pierwszej instancji i czego dotyczy dana decyzja.

Jak wskazuje Alicja Sarna, doradca podatkowy i szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP, w przypadku tych wydanych przez naczelnika urzędu skarbowego zasady pozostaną niezmienione: odwołanie będzie wnoszone do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeżeli decyzja zostanie wydana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, to tryb składania odwołania zależeć będzie od jej przedmiotu. Jeżeli dotyczyć będzie przepisów prawa podatkowego, to odwołanie rozpatrzy ten sam organ, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. Oznacza to, że odwołanie należy wysłać – w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji – do tego samego organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

W przypadku gdy decyzja wydana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie zawierała rozstrzygnięcie w zakresie innym niż przepisy prawa podatkowego (np. w odniesieniu do cła), podatnik będzie mógł się odwołać do dyrektora IAS właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego – dodaje ekspertka.

Jeśli decyzja zostanie wydana w pierwszej instancji przez szefa KAS, dyrektora izby administracji skarbowej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze, to odwołanie od decyzji rozpatrywać będzie ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym – a więc tak jak w przypadku decyzji podatkowej wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Zgodnie natomiast z przepisami przejściowymi, jeżeli przed wejściem w życie ustawy o KAS podatnikowi zostanie doręczona decyzja dyrektora urzędu kontroli skarbowej (a termin do wniesienia odwołania od tej decyzji nie upłynął przed 1 marca 2017 r.), to odwołanie od niej należy złożyć do dyrektora IAS, a więc według dotychczasowych zasad – wyjaśnia Alicja Sarna.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

Mariusz Szulc

mariusz.szulc@infor.pl


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/wlasciwosc-urzedow-skarbowych/751284,Krajowa-Administracja-Skarbowa-gdzie-zalatwic-sprawe-od-1-marca-2017-r.html

 

Powszechne odwrotne obciążenie VAT

Wprowadzenie w krajach członkowskich UE powszechnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w podatku VAT to propozycja Komisji Europejskiej. Nowe rozwiązanie zakłada, że mechanizmem tym byłyby objęta wszystkie transakcje pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość przekracza 10 tysięcy euro.

Komisja Europejska w projekcie nowelizacji dyrektywy VAT z 21 grudnia 2016 r. zaproponowała prawo do wprowadzania przez państwa członkowskie UE powszechnego mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge), które miałoby objąć wszystkie towary i usługi, dla transakcji o odpowiednim progu wartościowym. W takim modelu podatek byłby rozliczany dopiero na etapie konsumpcji.

Skąd pomysł na odwrotne obciążenie? Propozycja Komisji Europejskiej wynika z faktu, iż dzisiejszy system VAT jest podatny na oszustwa, w szczególności tzw. karuzele podatkowe, a państwa członkowskie zauważają znaczącą lukę podatkową w VAT.

źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/751927,Powszechne-odwrotne-obciazenie-VAT.html

Pracownicy lepiej chronieni przed niebezpiecznymi substancjami

Komisja Europejska o 25 pozycji rozszerzyła listę niebezpiecznych substancji, na których działanie mogą być narażeni pracownicy w zakładzie pracy, a także wprowadziła surowsze wartości dopuszczalne dla tych i kilku innych substancji.

Na podstawie konsultacji z niezależnymi naukowcami, ekspertami krajowymi, inspektorami pracy, a także z samymi pracodawcami i pracownikami Komisja Europejska postanowiła zaostrzyć wartości dopuszczalne w odniesieniu do łącznie 31 szkodliwych chemikaliów (25 nowych i 6 już będących na liście).

W nowych przepisach uwzględnione zostaną m.in. takie substancje, jak krzemionka krystaliczna w formie tzw. pyłu respirabilnego. Jest to pył powstały w trakcie procesów górniczych, wydobywczych lub drążenia tuneli, a także na skutek cięcia, kruszenia i rozdrabniania materiałów zawierających krzem, jak beton, skały czy cegły. Powoduje choroby płuc, w tym krzemicę i raka płuc. Na jej działanie narażeni są głównie pracownicy sektora budowlanego. W tym sektorze zatrudnionych jest niemal 70 proc. wszystkich pracowników narażonych na działanie groźnego pyłu krzemionkowego.

Na liście znajdują się też takie substancje jak monopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzen czy toluen, uwalniające się w procesie przetwarzania węgla, produkcji aluminium czy np. podczas kładzenia dachów czy impregnacji drewna i które mogą powodować szereg konsekwencji zdrowotnych, od alergii skórnych, po zmiany genetyczne i zaburzenia płodności. Mogą także powodować uszkodzenia płodu.

Za rakotwórcze uznaje się również zużyte (tzw. przepracowane) oleje silnikowe, które mogą powodować raka skóry.

Wartości dopuszczalne określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Zdaniem KE ich ograniczenie przyczyni się znacznie do zmniejszenia liczby zapadania pracowników na choroby nowotworowe.

„Wiemy, że narażenie na działanie niektórych środków chemicznych w miejscu pracy może wywoływać raka. Oczywiście choroby nowotworowe mają złożoną naturę i w niektórych przypadkach trudno jest wskazać przyczyny zachorowań. Nie ma natomiast wątpliwości, że nowotworom wywoływanym przez warunki pracy można zapobiegać przez zmniejszenie lub wyeliminowanie narażenia na czynniki chorobotwórcze” – podkreślają unijni urzędnicy.

Nowe regulacje to korzyść dla pracowników, którzy nie będą musieli się obawiać o pogorszenie jakości życia z powodu choroby i nie będą narażeni na wydatki związane z leczeniem lub niezdolnością do pracy. To również oszczędności na poziomie krajowym, bo dzięki mniejszej liczbie zachorowań zmniejszą się koszty opieki zdrowotnej, a także wydatki administracyjne np. na renty.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/751879,Pracownicy-lepiej-chronieni-przed-niebezpiecznymi-substancjami.html

 

Przeliczenie emerytury może oznaczać jej podwyższenie

Emeryturę można ponownie przeliczyć – przypomina Wiesława Lempska z ZUS. Dodatkowy, wcześniej nieudowodniony staż pracy czy zarobki uzyskiwane już po przyznaniu świadczenia mogą wpłynąć na wysokość emerytury. Obecnie obowiązują też korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

– Emeryt, który znalazł  dodatkowy dokument potwierdzający zatrudnienie albo który po przyznaniu swojego świadczenia dodatkowo pracował bądź pracuje, może zgłosić do ZUS-u wniosek o przeliczenie emerytury – wskazuje Wiesława Lempska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli po przyznaniu emerytury obliczonej na starych zasadach emeryt podlegał ubezpieczeniom, wysokość świadczenia jest ponownie ustalana.

– Jeżeli taka osoba pracuje i po zakończeniu roku kalendarzowego przedłoży do ZUS-u zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu za poprzedni rok, ma możliwość przeliczenia całej emerytury. Przeliczenie nastąpi, jeśli oczywiście zarobki będą wyższe od poprzednio przyjętych – tłumaczy ekspertka ZUS.

Można również przeliczyć emerytury przyznane na nowych zasadach. Wynika to ze zmian przepisów w zakresie ustalania kapitału początkowego. Dotyczą one kobiet przebywających na urlopach wychowawczych przed 1999 rokiem i absolwentów studiów wyższych.

– Istotną zmianą jest korzystniejszy sposób obliczenia okresów nieskładkowych, jakimi są okresy urlopu wychowawczego, okresy opieki nad dziećmi bądź przerwy w pracy spowodowane koniecznością opieki nad dzieckiem. Były one uwzględniane do kapitału początkowego wskaźnikiem wynoszącym 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy. Od maja 2015 roku takie okresy są uwzględniane (tak jak okresy składkowe) – wskaźnikiem wynoszącym 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok – przypomina Lempska.

Dzięki temu osoby, które opiekowały się dzieckiem przed 1999 rokiem mogą liczyć na wyższy kapitał początkowy, a tym samym na wyższą emeryturę. Osobom, które jeszcze nie pobierają emerytury i które nie zgłosiły wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego z uwzględnieniem nowych, korzystnych zasad za okresy opieki nad dzieckiem, ZUS z urzędu go przeliczy.

– Kolejna zmiana zasad ustalania kapitału początkowego dotyczy okresu odbywania studiów wyższych. To okres nieskładkowy i przepisy zezwalały na jego uwzględnienie w wysokości 1/3 udowodnionych okresów składkowych przebytych do końca 31 grudnia 1998 roku. Zmiana, która weszła w życie w maju 2015 roku, zezwala na uwzględnienie okresu studiów przed 1 stycznia 1999 r. w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich okresów składkowych do daty przejścia na emeryturę – mówi ekspertka ZUS.

Przy wyliczaniu emerytury na nowych zasadach bierze się pod uwagę tablice średniego dalszego trwania życia. Jak podkreśla Lempska, ZUS ma obowiązek wybrać tę bardziej korzystną dla emeryta.

– ZUS, wyliczając wysokość emerytury, sprawdza, czy dla wnioskodawcy korzystniejsze jest przyjęcie tablicy obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę, czy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego – przekonuje Wiesława Lempska.

Emeryt, która występuje o przeliczenie świadczenia, powinien zaznaczyć, o jakie dokładnie przeliczenie wnioskuje i dołączyć odpowiednie dokumenty. Część osób nie zgłasza takiego wniosku z obawy, że na tym straci.

– Emerytura obliczona według nowych zasad nie może być niższa niż emerytura obliczona poprzednio. Dlatego jeśli dana osoba spełnia przesłanki do obliczenia emerytur według nowych zasad, nie powinna zwlekać – przypomina Agnieszka Bagieńska-Petryka, radca prawny.


źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/751770,2,Przeliczenie-emerytury-moze-oznaczac-jej-podwyzszenie.html

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!